Sak: 20-053 Klage vedrørende stenging – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om prosedyrer ved stenging samt leveringspliktig strømleveranse. Klager bestred etterfakturert krav og krevde bedre rutiner for stenging av anlegg. Klager hevdet at fakturert krav skyldes dårlige rutiner hos Elvia AS og at dette ville vært unngått dersom Elvia AS hadde varslet og tatt kontakt for å hjelpe kunder til å opprette nettleie- og strømavtale. Elvia AS anførte at de ikke har mulighet til å vite hvem som er beboer til enhver tid, og at det er kundens ansvar å etablere et kundeforhold. Elvia AS opprettholdt sitt krav, og fastholdt at de har fulgt gjeldende prosedyrer og regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om prosedyrer ved stenging samt leveringspliktig strømleveranse. 

Regelverk 

Standard nettleieavtale §§ 2 og 7. 

Historikk

10.08.19 – Elektronisk melding om oppsigelse av anlegg fra tidligere kundes strømleverandør. 

16.01.20 – Anlegget stengt. 

19.01.20 – Elvia AS kontaktes av kraftleverandør om oppstart av leveranse. 

Krav

Klager bestrider etterfakturert krav på kr. 2 563,69, og krever bedre rutiner for stenging  av anlegg. 

Partenes anførsler

Klager anfører at selskapet burde ha tatt kontakt for å opprette en nettavtale for anlegget, og at Elvias prosedyrer og rutiner er for dårlige.  

Klager forstår at han skulle ha opprettet en nettleieavtale, men mener at Hafslund burde ta et ansvar i forhold til kontakt før stenging av anlegget. Klager krever at Elvia bedrer rutiner for stenging av anlegg.  

Klager bestrider etterfakturert krav på leveringspliktig strøm. Klager hevder at fakturert krav skyldes dårlige rutiner hos Elvia og mener at dette ville vært unngått dersom Elvia hadde varslet og tatt kontakt for å hjelpe kunder til å opprette nettleie- og strømavtale. 

Elvia AS (Elvia) anfører at de ikke har mulighet til å vite hvem som er bebor til enhver tid, og at det er kundes ansvar å etablere et kundeforhold. Elvia opplyser om at klager har vært kunde på anlegget i perioden 19.07.17 til 31.10.18, og at det i ettertiden har vært to kundeforhold. Elvia mener dette indikerer at klager er eier av boligen, og at han burde vært kjent med at leieboer flyttet ut og at han på nytt tok boligen i bruk. 

Elvia hevder å ikke ha mottatt henvendelser om opprettelse av nytt kundeforhold, og at anlegget derfor ble stengt den 16.01.20. Leveranse ble gjenopptatt etter kontakt med klager 17.01.20, og nettleieavtale fra 01.09.19 med leveringspliktig strøm ble inngått. Elvia opplyser at klager ble oppfordret om å inngå avtale med ordinær kraftleverandør. 

Elvia hevder at klager er rettmessig fakturert for leveringsplikten, og at det er fakturert med lavt påslag. Elvia opprettholder sitt krav, og fastholder at de har fulgt gjeldende prosedyrer og regelverk i saken.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om inngåelse av nettleieavtale og stenging.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har vært kunde på anlegget i perioden 19.07.17 til 31.10.18, og deretter har det vært to andre kunder registrert på anlegget. Elvia AS mottok bestilling av nettleieavtale først den 17.01.20 etter at anlegget ble stengt.

Det følger av Standard Nettleieavtale § 2 at nettleieavtale skal inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter nemndas syn har feilen i dette tilfellet oppstått fordi klager ikke har tegnet en nettleieavtale. Klager er ansvarlig for å bestille nettleieavtale. Avregningsfeilen kan ikke tilskrives nettselskapet, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. 

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at stengeretten som er regulert i standard nettleieavtalen gjelder nettkunde som bruker av nettjenester av nettselskapet og i dette tilfellet var klager ikke nettkunde da anlegget ble stengt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.