Innhold

Sak: 12-251 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon for tap - Gudbrandsdal Energi AS

Saken gjaldt bestilling og avvisning av kraftleveringsavtale tegnet via Internett. Klager viste til at Gudbrandsdal Energi AS bekreftet hans bestilling om levering av strøm og to dager senere ga beskjed om at avtalen ikke ville bli fullført pga kredittsjekk. Klager påsto at bindende avtale var inngått. Gudbrandsdal Energi viste til at de i forbindelse med bestilling automatisk sender bekreftelse til kunden slik at kunden vet at bestillingen er registrert hos dem, men at det går frem av vilkårene at de kan hente inn kredittopplysninger og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne. Nemnda la til grunn at bindende avtale var inngått og ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder bestilling og avvisning av kraftleveringsavtale tegnet via Internett.

Regelverk

Forbrukerkjøpsloven kap. 5, §§ 19 og 24. Selskapets vilkår. Avtaleloven

Historikk

28.11.12 Gudbrandsdal Energi AS bekreftet bestilling

30.11.12 Gudbrandsdal Energi AS gir beskjed om at avtalen ikke vil bli fullført

Krav

Klager krever at leveringsavtalen opprettholdes. Klager krever også differansen mellom den pris han betaler i dag og den pris han hadde hatt om avtalen hadde hatt oppstart som han forutsatte.

Partenes anførsler

Klager viser til at Gudbrandsdal Energi AS bekreftet hans bestilling om levering av strøm og to dager senere ga beskjed om at avtalen ikke ville bli fullført pga kredittsjekk. Klager mener denne sjekken skulle vært gjort før de sendte bekreftelsen og før skrivet "Takk for bestillingen" ble sendt.

Klager påstår bindende bekreftelse fra selskapet er sendt ham og krever at leveringsavtalen opprettholdes.

Gudbrandsdal Energi AS viser til at klager krysset av for å ha akseptert vilkårene før han sendte inn sin bestilling. I særvilkårene, som oppgis direkte ved bestilling, henvises til generelle vilkår via link der de opplyser om at "Ved bestilling forbeholder Gudbrandsdal Energi AS seg retten til å hente inn kredittopplysninger på våre kunder og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne. "

Gudbrandsdal Energi viser til at de i forbindelse med bestilling automatisk sender bekreftelse til kunden slik at kunden vet at bestillingen er registrert hos dem. De har således bekreftet bestilling, men kan avvise denne i forbindelse med kredittsjekk, noe som fremgår av vilkårene.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder bestilling og avvisning av kraftleveringsavtale tegnet via Internett.

Slik denne saken er belyst, legger nemnda til grunn at klager ble kunde og avtale ble inngått da han mottok bekreftelse fra selskapet. Nemnda legger til grunn at dersom Gudbrandsdal Energi AS ikke anså seg bundet av den bekreftelsen selskapet sendte ut, måtte selskapet ha tatt et uttrykkelig forbehold om at en senere kredittsjekk ville være avgjørende for om avtale kunne inngås. Når slikt forbehold ikke var tatt, legger nemnda til grunn at bindende avtale var inngått mellom partene.

Nemnda legger videre til grunn at klager har krav på en eventuell differanse mellom den pris han har betalt og den avtalte pris han skulle hatt med Gudbrandsdal Energi.

Nemnda finner at bindende avtale er inngått og anbefaler at klager får erstatning for eventuelt tap.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner at bindende avtale er inngått og anbefaler at klager får erstatning for eventuelt tap.

Oslo, 18. mars 2013

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.