Innhold

Sak: 13-041 Klage vedrørende muntlig avtale – Ønske/krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 – Narvik EnergiNett AS

Saken gjaldt krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 som bevis for eksistensen av en muntlig avtale om at han ikke skulle bli belastet med gebyr for gjenoppkobling av sommerstrøm på hytta, ble fulgt. Klager hevdet han hadde muntlig avtale fra 1987 om årlig gratis fra- og gjenoppkobling av sommerstrøm til hytta. Narvik EnergiNett hevdet de ikke kjente til den muntlige avtalen. Avtalen ville uansett være foreldet med hensyn til deres rutiner for frakopling av strøm til fritidsbolig. Frem til 1997 ble det praktisert at hyttekunder kunne si opp strømavtalen med det formål å spare nettleie, uten at de fysisk frakoblet strømmen. Nemnda la til grunn at nettselskapet pliktet å oppbevare fakturaer i en periode på 10 år tilbake i tid og at denne perioden var utløpt. Nemnda vurderte ikke påstand om inngått muntlige avtale og om en slik avtale eventuelt ville stått seg i forhold til dagens regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 som bevis for at avtalen om at han ikke skulle bli belastet med gebyr for gjenoppkobling av sommerstrøm på hytta, ble fulgt.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 11.

Krav

Klager krever å få kopi av fakturaer fra 1997-2002.

Partenes anførsler

Klager hevder han har vært hjemmelshaver til eiendommen fra 1986/1987 og at strømavtalen hele tiden har stått i hans navn. Klager hevder fakturaer for perioden 1997-2002 er utstedt til ham.

Klager hevder han har muntlig avtale om kompensasjon/forlik med energiselskapet fra 1987 etter en hendelse i forbindelse med en ledningstrasé. Avtalen gikk bl.a. ut på årlig gratis fra- og gjenoppkobling av sommerstrøm til hytta. I årene 1997 til 2002 ble strømmen frakoblet hver høst og tilkobling av sommerstrøm ble gjort uten at han ble belastet med gebyr.

I perioden 2002 – 2012 skrudde han ikke av strømmen vinterstid. Klager viser til at da han ba om å bli koblet fra høsten 2012, ville ikke lenger Narvik EnergiNett godta den muntlige avtalen fra 1987.

Klager undrer seg over Narvik EnergiNetts uttalelse om at han ikke har betalt for frakopling i 2000, 2001 og 2002 samtidig som de uttaler at de ikke har fakturahistorikk lenger tilbake enn til 2006, samt at de hevder han ikke ble kunde før i 2002.

Narvik EnergiNett AS hevder klager ble registrert som kunde på anlegget 22.03.02. De hevder videre at de har fakturahistorikk på anlegget tilbake til 2006. Klagers anmodning om å få fakturakopier for perioden 1997-2002 kan derfor ikke etterkommes.

Narvik EnergiNett kjenner ikke til den muntlige avtalen. Avtalen vil uansett være foreldet med hensyn til deres rutiner for frakopling av strøm til fritidsbolig. Frem til 1997 ble det praktisert at hyttekunder kunne si opp strømavtalen med det formål å spare nettleie, uten at de fysisk frakoblet strømmen.

Narvik EnergiNett forholder seg til gjeldende nettleieavtale § 11 med hensyn til oppsigelse av nettleieavtale. Det koster kr 1 938 for tilkobling av strøm til hytte.

Narvik EnergiNett viser til at klager ikke betalte for tilkobling av strøm i 2000 til 2002 fordi han ikke var registrert som kunde før 22.03.02 og anlegget ikke ble frakoblet i 2002.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om å få kopi av fakturaer fra 1997-2002 som bevis for eksistensen av avtale om at han ikke skulle bli belastet med gebyr for gjenoppkobling av sommerstrøm på hytta, ble fulgt.

Nemnda legger til grunn at i henhold til regnskapslovgivningen plikter nettselskapet å oppbevare fakturaer i en periode på 10 år tilbake i tid. I denne saken er denne perioden utløpt, og klager har ikke krav på å få utlevert kopier av fakturaer som er eldre enn 10 år.

Nemnda har ikke vurdert påstanden om det er inngått muntlige avtale, og heller ikke om en slik avtale eventuelt ville stått seg i forhold til dagens regelverk.

På denne bakgrunn finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.