Innhold

Sak: 13-053 Klage vedrørende leverandørbytte – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt leverandørbytte til to anlegg - det ene privat og det andre enkeltmannsforetak. Nemnda avviste saken idet uenigheten gjaldt næringsforholdet.

Saken gjelder leverandørbytte.

Historikk

To anlegg – det ene privat og det andre et enkeltmannsforetak

10.01.13 – Hafslund Strøm tilbød firmaet kontrakt

Krav

Klager krever avtalen gjennomført samlet for begge anlegg som tilbudt. Klager krever kompensasjon for medgått tid til å få avtalen med Hafslund gjennomført.

Partenes anførsler

Klager henviser til at han ble tilbudt og tegnet avtale om leveranse til begge målepunkt samlet under et felles sett betingelser. Fra Hafslund forutsatte dette samtidig avlesning eller til samme dato av begge målepunkt, og det ble gjennomført 10.01.13 som tilbudet ble gitt. Klager legger til grunn at tegning av strømavtale for de to målepunkt forutsatte deltakelse av privat leveranse.

Hafslund Strøm AS viser til at de vesentlige deler klager har påpekt er tatt hånd om og klager er kompensert for de faktiske kostnader og utgifter. Etter Hafslunds oppfatning gjenstår forhold knyttet til kompensasjon for den tiden klager har brukt i forbindelse med klagesaken. Hafslund mener at partene selv skal bære sin saksbehandlingstid knyttet til klagesaken, i henhold til vanlig praksis.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder leverandørbytte.

Nemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi, samt avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet, jf. avtalen om klagenemnda punkt 1.3. Med forbruker menes i denne sammenheng fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

I dette tilfellet vurderer nemnda at den gjenstående tvisten dreier seg om en tvist mellom selskapet og en næringsdrivende. Saken faller dermed utenfor nemndas kompetanseområde.

Saken avvises.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Saken avvises.

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge