Innhold

Sak: 13-140 Klage vedrørende avtale – Istad Nett AS

Saken gjaldt uenighet om sammenslåing av abonnementer, rabatt for e-faktura, linjerydding og felling av tre, inkludert manglende varsel og manglende opprydding, fjerning av stolpe samt leverandørbytte. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold i at varsling av linjerydding ikke ble gjort i henhold til retningslinjene, men fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold i de øvrige punkter.

Saken gjelder sammenslåing av strømavtaler og opprydding.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 2. Standard Tilknytningsvilkår § 3-6.

Historikk

Måler nr 22403 Driftsbygning – Forbruk per år i 2009/2010 ca 21 000 kWh og i 2011/2012 ca det halve

Måler nr 49338 Bolig – Forbruk per år i 2009/2010 ca 17 000 kWh og i 2011/2012 redusert med vel ¼

27.08.12 – Det er dokumentert en bekreftelse på bestilling av strøm fra Kraftinor

01.10.12 – Det er dokumentert bilde av nettside - Oppsummering på strømavtale med Fjordkraft

Krav

Klager krevet at de to strømavtalene slås sammen og avviser ekstrakostnader og krever opprydding.

Partenes anførsler

Klager mener at en lysstolpe ved innkjørselen må fjernes.

Klager krever at nettselskapet kobler sammen hus og fjøs til ett abonnement og at de får refundert merkostnadene de er påført siden 1999.

Klager avviser å betale ekstrakostnader fordi leverandørbyttet 01.10.12 ikke ble gjennomført.

Klager krever full e-faktura-rabatt og én regning.

Klager hevder linjerydding var urettmessig og at han ikke ble varslet.

Klager påstår at en bjørk ble kuttet sommeren 2011 uten spørsmål eller varsel og klager krever erstatning.

Klager hevder det er kuttet trær i utmark uten at det er ryddet.

Istad Nett AS avviser ansvar for lysstolpen.

Istad Nett AS viser til at forbruket i næringsvirksomheten avregnes etter egen tariff og avgiftsberegnes som næring. De har ikke anledning til å slå sammen abonnementene. Private abonnementer kan slås sammen og dette utføres at kundens installatør.

Istad Nett AS viser til at leverandørbyttet per 01.10.12 ikke er gjennomført pga. manglende melding fra valgt leverandør. Leverandørbytte vil bli gjennomført så snart de mottar nødvendig melding fra valgt kraftleverandør.

E-faktura-rabatt er gitt på privatabonnementet. Det er kun privatkunder som har dette tilbudet.

Istad Nett AS hevder de ikke kjenner til at bjørk ble kuttet sommeren 2011.

Istad Nett AS hevder at slik de ser det er rydding gjennomført i henhold til retningslinjer.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om sammenslåing av abonnementer, rabatt for e-faktura, linjerydding og felling av tre, inkludert manglende varsel og manglende opprydding, fjerning av stolpe samt leverandørbytte.

Når det gjelder fjerning av lysstolpe, legger nemnda til grunn at det ikke foreligger opplysninger om at nettselskapet har satt opp stolpen. Selskapet kan da heller ikke ha noen plikt til å fjerne den.

Når det gjelder sammenslåing av to abonnementer med forskjellige nettariffer, den ene for husholdning og den andre for næring, legger nemnda til grunn at det ikke er anledning til å slå sammen to ulike tariffer. Næringsforbruket måles spesielt, avregnes etter egen tariff og avgiftsbelegges som næring.

Når det gjelder bytte av kraftleverandør, legger nemnda til grunn at det ikke er gjennomført leverandørbytte fordi melding om valgt leverandør ikke er mottatt av selskapet.

Når det gjelder e-faktura-rabatt og én regning, legger nemnda til grunn at dette etter avtalevilkårene kun tilbys privatkunder. På privatabonnementet har klager fått denne rabatten, men siden tilbudet ikke gjelder næringskunder, har de ikke krav på tilsvarende her.

Når det gjelder varsling av linjerydding, reguleres dette i Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 hvor det går frem at nettselskapet skal varsle før linjerydding. Nettselskapet har erkjent ikke å ha varslet i henhold til retningslinjene. Klager får medhold på dette punktet.

Når det gjelder kutting av bjørk ved postkasse, finner nemnda at påstanden ikke er dokumentert.

Når det gjelder manglende opprydding etter linjerydding, legger nemnda til grunn at påstanden ikke er dokumentert.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at varsling av linjerydding ikke ble gjort i henhold til retningslinjene. Nemnda finner for øvrig ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at varsling av linjerydding ikke ble gjort i henhold til retningslinjene i Standard Tilknytningsvilkår § 3-6. Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold i de øvrige punkter.

Oslo, 26. mai 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.