Innhold

Sak: 13-160 Klage vedrørende fakturagebyr – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager mente etablerte kunder ikke måtte akseptere nye betingelser som var i strid med forbrukerkjøpsloven, og mente innføring av gebyr for papirfaktura var urettmessig. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda la til grunn at det var anledning til å endre vilkårene med virkning fremover, med mindre dette var i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder innføring av fakturagebyr.

Regelverk

Hafslund Strøms leveringsvilkår punkt 2.2 og 2.8. Forbrukerkjøpsloven §§ 2 og 37 3. ledd.

Historikk

Klager har vært kunde hos Hafslund siden 1994. Hafslund innfører gebyr på papirfaktura fra oktober 2013.

Krav

Klager mener innføring av gebyr for papirfaktura er urettmessig.

Partenes anførsler

Klager mener innføring av fakturagebyr er i strid med forbrukerkjøpsloven § 37 3. ledd hvor det heter: "Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen." Klager har ikke inngått en avtale med Hafslund der han aksepterer fakturagebyr.

Klager viser til mottatt informasjon om at kunder som ikke etablerer e-fakturaavtale blir belastet med et tillegg på kr 29 for tilsendt papirfaktura. Klager ønsker ikke å etablere en e-fakturaavtale og vil heller ikke betale gebyret.

Klager mener etablerte kunder ikke skal akseptere nye betingelser som ikke oppfyller vilkårene i loven og mener innføring av gebyr for papirfaktura er urettmessig.

Hafslund Strøm AS innfører fakturagebyr fra 1. oktober 2013.

Hafslund viser til sine leveringsvilkår og har informert klager i avregning sendt ut i juli 2013 og i påfølgende avregning. Hafslund mener de har informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritar for fakturagebyret.

Hafslund legger til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer synes å være en etablert praksis.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder innføring av fakturagebyr.

Klager har påberopt seg forbrukerkjøpsloven. Nemnda gjør oppmerksom på at loven ikke kommer til anvendelse i dette tilfelle, jf. lovens § 2.

Slik nemnda ser det, er det anledning til å innføre fakturagebyr når dette er varslet i rimelig tid og ikke er i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Nemnda legger vekt på at det er mulig å unngå gebyret ved å velge alternative betalingsløsninger, og at gebyr for papirfaktura er blitt vanlig i de fleste løpende avtaleforhold.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 14. oktober 2013

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.