Innhold

Sak: 13-175 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

Saken gjaldt om strømleveringsavtale var gyldig inngått. Klager avviste å ha inngått avtale om levering av strøm og hevdet han kun forventet å få et tilbud om pris. Telinet hevdet klager bestilte strøm og at de ikke mottok avbestilling innen angrefristen. Bekreftelse på bestillingen ble sendt klager per e-post. Nemnda la til grunn at avtale ble inngått ved telefonsalg og at Telinet sendte e-post med bekreftelse på inngått avtale med link til angrefristskjema. Når klager ikke besvarte eller angret, var han forpliktet til å betale for kraftleveransen for den perioden han var kunde. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om strømleveringsavtale er gyldig inngått.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1.

Historikk

10.04.13 – Leverandørbytte til Telinet Energi AS

13.05.13 – Leverandørbytte tilbake til tidligere leverandør

Krav

Klager avviser krav.

Partenes anførsler

Klager hevder han kun forventet å få et tilbud om pris og at han i telefonsamtale ble fortalt at Telinet var billigst. Klager viser til at han mottok kopi av bestilling av strøm til innkjøpspris. Klager avviser å ha inngått strømleveringsavtale og hevder han ikke har mottatt angreskjema.

Klager avviser krav.

Telinet Energi AS hevder klager bestilte strøm 24.03.13 og at de ikke mottok avbestilling. Bekreftelse på bestillingen ble sendt klager per e-post. Telinet har dokumentert en e-post av 24.03.13 til klager med overskrift Velkommen som kunde, hvor link til angreskjema foreligger. Avtalen trådte i kraft 10.04.13.

Telinet har fakturert for levert strøm.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om strømleveringsavtale er gyldig inngått.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at avtale ble inngått ved telefonsalg og at Telinet sendte e-post med bekreftelse på inngått avtale med link til angrefristskjema. Når klager ikke har besvart eller angret, er han forpliktet til å betale for kraftleveransen for den perioden han var kunde.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 9. desember 2013

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.