Innhold

Sak: 13-183 Klage vedrørende sluttavregning og opphør av kraftavtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt fakturering av forbruk, gebyrer og renter samt opphør av kraftavtale. Klager avviste fakturerte krav og mente at Telinet Energi AS hadde stanset leveringen uten grunn. Klager hevdet Telinet ikke hadde sendt avregning for strømforbruket og oversikt over innbetalinger og at hun hadde flere tusen kroner til gode. Telinet viste til at de fakturerte forskuddsvis a konto basert på forventet årsforbruk med avregning hvert år. De avsluttet kundeforholdet på grunn av manglende betaling. De sendte sluttavregning der det faktiske forbruket i perioden fremkom og tilgodebeløp ble tilbakeført. Nemnda kunne ikke se at noe var feil, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering av forbruk, gebyrer og renter samt opphør av kraftavtale.

Regelverk

Telinets egenutviklede kontrakt for avtalen Strøm til innkjøpspris.

Historikk

30.05.12 – Klager ble kunde

18.07.13 – Telinet avsluttet kundeforholdet på grunn av manglende betaling

Krav

Klager avviser fakturerte krav.

Partenes anførsler

Klager mener Telinet har stanset leveringen uten grunn. Klager hevder Telinet ikke har sendt avregning for strømforbruket og oversikt over innbetalinger. Klager mener hun har flere tusen kroner til gode.

Klager avviser å innbetale ytterligere forskudd når forbruket viser seg å være bare ¼ av forskuddsinnbetalingene. Klager stiller seg undrende til om a konto krav er satt opp i henhold til årsforbruk.

Klager undrer seg også over å få purregebyr og renter når hun ikke har noen ubetalte fakturaer. Hun reagerer også på månedsavgiften på kr 99 til tross for at hun har e-faktura.

Klager har bedt om en utførlig forklaring.

Telinet Energi AS fakturerer forskuddsvis a konto for normalt to måneder av gangen basert på forventet årsforbruk med avregning hvert år i mars måned. Klager har avtalen Strøm til innkjøpspris med et tillegg på kr 99 per måned.

Telinet avsluttet kundeforholdet på grunn av manglende betaling 18.07.13. De sendte sluttavregning den 29.07.13 der det faktiske forbruket i perioden 01.01.13 - 18.07.13 fremkommer. Tilgodebeløp på kr 3 198,84 er tilbakeført 15.08.13.

Telinet viser til at årsavregning på kr 1 241,94 fortsatt står ubetalt.

Telinet finner det merkelig at klager henvendte seg til Elklagenemnda etter at hun hadde mottatt sluttavregning og utbetaling.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering av forbruk, gebyrer og renter samt opphør av kraftavtale.

Slik denne saken er opplyst, kan ikke nemnda se at innklagede har gjort feil ved sluttavregningen av kunden. Klager har følgelig ikke noe krav utover det hun allerede har fått utbetalt.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 14. oktober 2013

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.