Innhold

Sak: 13-199 Klage vedrørende bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet energiselskapet benyttet en ugyldig fullmakt som var falsk, og at hun hadde vært utsatt for identitetstyveri. Klager påsto hun var ukjent med at hennes tidligere medhjelper gjorde avtale med inkassoselskapet/energiselskapet om å omadressere fakturaene hennes til hans adresse. Fortum fant ikke noen grunn til å betvile riktigheten av fullmakten. Den ble gjort ugyldig da klager ringte og ville ha endret fakturaadresse. Nemnda la til grunn at det var gitt en fullmakt og at det ikke var grunn for energiselskapet til å betvile denne. Nemnda la også vekt på at klager var kunde på anlegget og hadde brukt den strøm som var fakturert og at hun måtte hun betale for strøm og nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse.

Regelverk

Avtaleloven kapittel 2, § 13.

Historikk

08.12.09 – Nettselskapet har registrert kunde på anlegget fra denne dato. Kundeavlesning foreligger

14.04.10 – Klager hevder hun overtok anlegget fra denne dato og viser til oppgave fra DnB og skjøte

26.05.10 – Fullmakt med tidsbegrenset gyldighetstid til utpå høsten en gang

16.06.10 – Energiselskapet mottok mail fra inkassoselskapet vedlagt fullmakt samt mail fra fullmektig

07.12.10 – Endring av fakturaadresse til fullmektigens adresse

01.11.10 – 01.01.12 – Sammenhengende strømleveranse til klager med fakturaadresse til fullmektig

15.02.12 – Fullmakten gjort ugyldig da klager ringte og ville ha endret fakturaadresse til egen adresse

30.04.12 – Kundeavlesning

08.08.13 – Sluttfaktura pålydende kr 23 636,18 sendt klagers adresse

Mellom 08.12.09 og 30.04.12 er forbruket stipulert

Krav

Klager avviser kravet.

Partenes anførsler

Klager hevder energiselskapet benyttet en ugyldig fullmakt datert 26.05.10. Klager hevder fullmakten gjaldt å håndtere post, kommunikasjon med regningsmotparter, kreditorer og andre med tidsbegrenset gyldighetstid til utpå høsten en gang. Klager presiserer i sitt brev av 21.11.13 at fullmakten er falsk og at hun har vært utsatt for identitetstyveri.

Klager avviser påstand om at hun har meldt adresseendring til inkassoselskap. Klager påstår hun var ukjent med at hennes tidligere fullmektig gjorde avtale med inkassoselskapet/energiselskapet om å omadressere fakturaene hennes til hans adresse.

Som følge av adresseendring, ble ikke strømmen lest av, regninger ble ikke betalt og det oppsto en mengde krav fra inkassoselskap som den tidligere fullmektigen ikke forholdt seg til. Disse krav er senere gjort opp av klager, men det har kostet store beløp i renter, gebyr og omkostninger.

Klager hevder Fortum har opptrådt i strid med gjeldende lover og regler hva gjelder godkjenning og bruk av fullmakter og at de derfor må anses å være delvis årsak til at sluttoppgjøret ble så høyt. Klager avviser kravet i sluttfaktura pålydende kr 23 636,18.

Klager finner det kritikkverdig at Fortum har benyttet en gammel og ugyldig fullmakt. Klager hevder fullmakten var ugyldig at det derved ikke forelå noen fullmakt.

Klager viser til at fullmektigen er politianmeldt for forhold vedr. dokumentforfalskning o.a. og at Fortum og inkassoselskapet samtidig med klagen også er politianmeldt.

Fortum Distribution AS viser til at de 16.06.10 mottok mail fra inkassoselskapet vedlagt fullmakt fra klager samt mail fra fullmektig. Fortum fant ingen grunn til å betvile riktigheten av fullmakten. Fortum hevder klager plikter å tilbakekalle en fullmakt når den ikke lenger skal gjelde. Fullmakten ble gjort ugyldig da klager ringte og ville ha endret fakturaadresse 15.02.12.

Fortum viser til at fakturaer med forfall i perioden januar 2011 til januar 2012 ble sendt fullmektig og senere fakturaer ble sendt klager.

Fortum viser til at forbruket er stipulert mellom 08.12.09 og 30.04.12. Det ble sendt påminnelser om avlesning fra juli 2011 til januar 2012 til fullmektigs adresse og deretter til klagers adresse.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder bruk av fullmakt til endring av fakturaadresse.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det var gitt en gyldig fullmakt og at det ikke var grunn til å betvile denne. Nemnda mener videre at det var aktsomt av Fortum Distribution AS å forholde seg til fullmakten i drøye 1½ år frem til den ble tilbakekalt. Nemnda legger også vekt på at klager er kunde på anlegget, og at hun har brukt den strøm som er fakturert og at hun må betale for strøm og nettleie. I henhold til avtaleverket har Fortum anledning til å etterfakturere når det ikke er betalt for faktisk forbrukt strøm og nettleie.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 9. desember 2013

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.