Innhold

Sak: 14-016 Klage vedrørende endring av pris i avtale med bindingstid – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt endring av pris i avtale med bindingstid. Klager avviste påslag i fakturaen og hevdet han undertegnet en kontrakt som gjaldt for en gitt pris og at prisen ikke skulle kunne endres i løpet av bindingstiden. NorgesEnergi AS viste til at NVE hadde gitt instruks om at de fra 01.01.14 måtte inkludere kostnaden til elsertifikat i påslaget i strømfakturaen. Nemnda la til grunn at prisøkningen utelukkende skyldes økning i påslaget for elsertifikat og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder endring av pris i avtale med bindingstid.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 3-2.

På NVEs web står bl.a.: "Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av forbruket ditt. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen, og skal ikke skilles ut som en egen kostnad ved avtaleinngåelse eller på din faktura."

Historikk

I november 2013 tegnet klager avtalen: Strøm til innkjøpspris I vilkårene står bl.a.: "I tillegg til kraftprisen tilkommer et fast avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og evt. Elsertifikat."

Krav

Klager avviser påslag i fakturaen.

Partenes anførsler

Klager tegnet en bindende kontrakt på 11 måneder ut i fra priser han fikk oppgitt ved kontraktsinngåelsen på et kjøpesenter. Klager viser til at kraftleverandøren etter mindre enn to måneder etter kontraktsinngåelse økte prisen per kWh. Klager hevder han ikke ble informert om at prisene ville øke i bindingsperioden. Klager hevder han undertegnet en kontrakt som gjaldt for en gitt pris.

Klager leste på MinSide om pris og ørepåslag fra 01.01.14.

Klager hevder prisen ikke skal kunne endres i løpet av bindingstiden. Man forventer å være bundet til den avtalen man skrev under på for hele bindingstiden.

NorgesEnergi AS hevder prisen ikke er låst som en fastpris selv om avtalen har bindingstid. De hevder det fremgår av vilkårene at påslag kan endres med to ukers varsel. De viser til at NVE har gitt instruks om at de må inkludere kostnaden til elsertifikat i påslaget.

NorgesEnergi AS legger til grunn at de ikke øker prisen på produktet, men forholder seg kun til en avgift innført av NVE som de er pålagt å viderefakturere over strømfakturaen.

Norges Energi AS hevder de må inkludere kostnaden til elsertifikat i påslaget. Ørepåslaget var fra 01.01.14 på 2,35 øre/kWh. Økningen ble varslet i tråd med vilkårene som kunden har akseptert ved avtaleinngåelse. De hevder også at påslaget varsles på fakturaene.

NorgesEnergi AS avviser klagers fremstilling av saken.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder endring av pris i avtale med bindingstid.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at prisøkningen utelukkende skyldes økning i påslaget for elsertifikat per 01.01.14 fra 1,49 øre/kWh til 2,35 øre/kWh og at denne økningen er pålagt av myndighetene. Etter nemndas oppfatning hjemler avtalen en slik økning. Det vises i den forbindelse til at klager hadde fått opplysninger om prisøkningen sammen med avtalen, herunder at det stod på hans side at ørepåslaget ville være på 2,35 øre/kWh fra 01.01.14. Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.