Innhold

Sak: 14-029 Klage vedrørende økning av fastledd på en spotavtale – Gudbrandsdal Energi AS

Saken gjaldt om økning av fastledd var varslet i henhold til avtale. Klager avviste økning i fastleddet og hevdet prisøkningene i 2013 ikke ble varslet. Klager hevdet at selskapets e-post av 14.12.12 ikke kunne tolkes som et varsel om økning av fastleddet, men en økning i kWh-prisen. Gudbrandsdal Energi AS viste til at de hadde øket fastbeløpet pga. innføring av myndighetspålagte elsertifikat og at offentlige avgifter kunne videreføres uten varsel. Gudbrandsdal Energi mente det var uvesentlig for kunden om økningen kom som et påslag per kWh eller som en del av fastbeløpet og hevdet de hadde varslet prisøkning. Nemnda la til grunn at kunden ble varslet om prisøkning og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om økning av fastledd er varslet i henhold til avtale.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 3-2 og partenes avtale.

Historikk

Våren 2012 – Klager tegnet spotavtale: innkjøpspris per mnd. pluss fastbeløp per mnd.

14.12.12 – Energiselskapet sendte e-post. Emne: Informasjon om kraftmarkedet og elsertifikater

17.12.13 – Energiselskapet sendte e-post. Emne: Informasjon om prisutsikter, elsertifikater og prisendring

Krav

Klager avviser økning i fastleddet.

Partenes anførsler

Klager hevder fastleddet var kr 3,17 per mnd i 2012. Fastleddet økte til kr 10 og senere kr 17 i 2013 og til kr 43 i 2014. Klager hevder prisøkningene i 2013 ikke ble varslet. Klager hevder at selskapets e-post av 14.12.12 ikke kan tolkes som et varsel om økning av fastleddet, men en økning i kWh-prisen (spotprisen).

Klager presiserer at saken ikke gjelder variabel pris, men spotpris, og finner det meningsløst når selskapet viser til prisendringer på variabel pris som utløser prisvarsel.

Klager har bedt om å få tilbakeført økningen i fastleddet i 2013 siden de ikke ble varslet i henhold til avtalen.

Klager vil ikke godta et forlik om ikke selskapet bekrefter at økningen i fastleddet ikke ble varslet iht. avtalen, samt at selskapet bekrefter at andre tilsvarende kunder også kompenseres.

Klager ber Elklagenemnda ta stilling til om energiselskapet har overholdt varslingsplikten for de to økningene i 2013 med e-posten av 14.12.12. Klager legger vekt på at e-postens tittel ikke inneholder ord som indikerer at det varsles om en prisøkning, og at det ikke fremgår av e-posten at selskapet vil øke fastleddet eller innføre andre påslag for dette produktet.
Gudbrandsdal Energi AS viser til at de har øket fastbeløpet i all hovedsak pga. innføring av myndighetspålagte elsertifikat. Økningen er mindre enn varslet økning av elsertifikatet.

Prisendringen fra klager ble kunde i 2012 til prisendring 01.03.13 utgjør årlig kr 126 som er 0,63 øre/kWh ved et forbruk på 20 000 kWh. Variabel pris utløser ikke varsling før prisendringen er større enn 2,5 øre/kWh siden siste prisinformasjon. Offentlige avgifter kan videreføres uten varsel.

Gudbrandsdal Energi viser til at på det produktet klager har, ønsker de å selge kraften til ren innkjøpspris kun inkl. mva. Elsertifikatet blir derfor tatt inn via fastbeløpet noe som er avklart med NVE. Økningen av fastbeløpet er derfor utelukkende gjort for å dekke denne kostnaden. Hvorvidt økningen kommer som et påslag per kWh eller som en del av fastbeløpet, mener de er uvesentlig for kunden. Økningen er vesentlig mindre enn det som utløser direkte prisvarsel.

Gudbrandsdal Energi hevder det er utvilsomt at de har varslet prisøkning og tilbakeviser påstand om at økningene ikke ble varslet i henhold til krav. Økningen har også fremgått tydelig på hver eneste faktura hver måned fra prisøkningen fant sted. Det gikk nesten ett år etter at han mottok første faktura med nytt fastbeløp før han reagerte.

Gudbrandsdal Energi har foreslått et forlik ved å refundere alle fastbeløp for hele perioden for å få saken avsluttet.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om økning av fastledd er varslet i henhold til avtale.

Nemnda legger til grunn at det er anledning til å øke prisen i et løpende avtaleforhold. Slik denne saken er opplyst og dokumentert legger nemnda til grunn at kunden ble varslet om prisøkning. Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. mai 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.