Innhold

Sak: 14-083 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt prisendringer. Klager krevde at Telinet holdt seg til kontrakten han tegnet i november 2013 hvor det sto 25 øre/kWh. Klager viste til at prisen gikk opp til 35 øre allerede 1. desember og så til 43,75 øre/kWh uten varsel. Klager opplevde at selskapet tok høyt forskudd og følte seg lurt. Telinet Energi AS viste til at klager takket ja til en standard variabel avtale solgt per telefon og presiserte at kunden ble informert om at det var enavtale med "gjeldende pris". Telinet viste til at kundene kunne følge med på prisendringer via en link. Nemnda la til grunn at Telinet Energi ikke hadde varslet prisøkninger og anbefalte at klager ble fakturert med 25 øre/kWh.

Saken gjelder prisendringer.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-1 og 3-2.

Historikk

22.11.13 – Klager tegnet kraftleveringsavtale med virkning fra 06.12.13.

22.03.14 – Kundeforholdet opphørte

Krav

Klager krever at Telinet holder seg til kontrakten hvor det står 25 øre/kWh.

Partenes anførsler

Klager viser til at han i november 2013 tegnet avtale om 25 øre/kWh med virkning fra 06.12.13, men at prisen gikk opp til 35 øre allerede 01.12.13 uten at han fikk vite om det før i mars 2014. Regning av 05.02.14 har 43,75 øre/kWh.

Klager hevder han ble lokket med 25 øre/kWh og at Telinet ikke sa noe om forskudd. Klager opplever at selskapet tar høyt forskudd. Klager føler seg lurt.

Klager viser til at i kontrakten står det 25 øre kWh og han forventer at Telinet holder seg til kontrakten.

Klager hevder han ikke ble varslet om prisendringer og hevder han ikke har mottatt link for å se prisendringer og at avtalen heller ikke inneholder noen informasjon om dette.

Klager tilbakeviser påstand om at det i avtalevilkårene står at Telinet fakturerer forskuddsvis. Klager viser til vilkårene hvor det står "Månedlig avregning a konto".

Telinet Energi AS viser til at klager takket ja til en standard variabel avtale solgt per telefon. Telinet presiserer at kunden ble informert om at det var en standard variabel avtale med "gjeldende pris". Telinet undrer seg over at kunden oppfattet dette som "fastpris".

De fakturerer forskuddsvis a konto for normalt to måneder av gangen basert på det totale forventede årsforbruket. Kundene blir avregnet hvert år i mars for at beløpet skal være helt korrekt.

Telinet viser til at kundene kan følge med på prisendringer via en link.

Som kompensasjon overfor kunden har Telinet frafalt krav om bruddgebyr og avregner kunden kun mot ren spotpris

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder prisendringer.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avtalen ble inngått med 25 øre/kWh. Nemnda kan ikke se at klager i dette tilfellet er varslet om prisøkning i henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 3-2 da han ikke har blitt varslet individuelt slik det kreves ved vesentlige prisøkninger. Henvisning til en link er etter nemndas oppfatning ikke tilstrekkelig til å tilfredsstille kravet om varsling av prisendringer.

Nemnda legger videre til grunn når det gjelder stipulering av forventet forbruk, så må dette baseres på et reelt historisk forbruk så langt dette lar seg gjøre. Tilsvarende må det ved fastsettelsen av forventet kWh pris, legges til grunn den mest sannsynlige forventet pris i den aktuelle perioden.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Telinet Energi ikke har varslet prisøkninger og anbefaler at klager faktureres med 25 øre/kWh.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager faktureres med 25 øre/kWh.

Oslo, 26. mai 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.