Innhold

Sak: 14-113 Klage vedrørende prisendring – Ymber AS

Saken gjaldt varsel av prisendringer. Klager hevdet han ikke var blitt tilstrekkelig og spesielt informert om at nettselskapet innførte fastbeløp nett for umålte veilys og senere økte fastbeløpet årlig. Klager hevdet det ikke holdt som varsel at takstene var oppgitt i kalenderen som selskapet sendte ut og at prisendringer ble annonsert i lokalavis. Ymber AS innførte i 2010 fastbeløp på umålte veilys med kr 2 250 inkl. mva. De mente de hadde varslet prisendringer ihht. § 6-2. Varsling av priser for nettleie var gjort gjennom kalender, avis og på hjemmeside. Nemnda la til grunn at Ymber AS hadde gitt informasjon i henhold til regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder varsel av prisendringer.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-2.

Historikk

2010 – Fastbeløp nett på umålte veilys ble innført.

Krav

Klager krever tilbakebetaling med kr 13 300.

Partenes anførsler

Klager har to veilys. Klager hevder han ikke er blitt tilstrekkelig og spesielt informert om at nettselskapet innførte fastbeløp nett for umålte veilys og senere økte fastbeløpet årlig. Klager viser til at det ikke var noe fastbeløp i 2009, men at det så ble innført og økte årlig til kr 5 000 i 2013.

Klager hevder det ikke holder som varsel at takstene er oppgitt i kalenderen som selskapet sender ut og at prisendringer annonseres i lokalavis.

Klagers to veilys trekker for ca kr 2 000 per år. Klager hevder å ha betalt kr 21 300 for årene 2010 – 2013 og mener det er kr 13 300 for mye. Klager krever tilbakebetalt kr 13 300.

Veilysene er senere frakoblet strømnettet.

Ymber AS innførte i 2010 fastbeløp på umålte veilys med kr 2 250 inkl. mva.

Ymber AS mener de har varslet prisendringer ihht. § 6-2. Varsling av priser for nettleie er gjort gjennom kalender, avis og på hjemmeside. Ymber er enig i at de kunne varslet på en bedre måte, men viser likevel til at det ikke er krav om en annen varslingsmåte.

Ymber avviser klarers tilbakebetalingskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder varsel av prisendringer.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-2 skal nettselskapet gi informasjon om gjeldende tariffer. Tariffene gjøres kjent i en egen brosjyre eller i annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene, eksempelvis i en avis som er alminnelig lest i distriktet eller henvise til sted hvor tariffene er tilgjengelige, for eksempel på nettselskapets hjemmeside på Internett.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Ymber AS har gitt informasjon i henhold til regelverket.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. august 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.