Sak: 14-189 B Klage vedrørende nektelse av nettleieavtale – Istad Nett AS

Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 14-189 behandlet 23.02.15 der klager ble gitt delvis medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

Det ble fattet slikt vedtak 23.02.15: Nemndas flertall finner at klager delvis kan få medhold i sitt krav, men kan ikke anbefale at Nav skal få tilbake den innbetalte garanti.

Vedtak ble sendt partene i brev av 09.04.15.

Ved brev av 28.04.15 og 13.05.15 har klager bedt om gjenopptagelse. Istad Nett AS har i e-post av 05.06.15 kommentert dette.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder gjenopptagelse.

Nemnda viser til nemndsavtalen der det heter at en sak kan gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Ut i fra disse vilkår, finner ikke nemnda at det er grunnlag for gjenopptagelse eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder derfor sitt vedtak av 23.02.15.

I den grad nemnda har gjort en feil vurdering, blir det stående så lenge det ikke er grunnlag for gjenopptagelse.

Nemnda legger til at en sak som Elklagenemnda har behandlet kan bringes inn for tingretten.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 23.02.15.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Ola Bergheim, Energi Norge