Sak: 15-032 Klage vedrørende utregning av frikraft – Sunnfjord Energi AS

Saken gjaldt fremgangsmåte ved utregning av delt frikraft mht. fastledd. I 2008 behandlet Elklagenemnda sak nr. 08-36 med de samme parter. Klagen gjaldt ubrukt frikraft. Nemnda anbefalte under dissens at klager fikk dele frikraften på forskjellige bruksnummer innen gårdsnummeret uten at nettselskapet skulle påføres ekstra utgifter. Nemnda viste til sitt tidligere vedtak fra 2008 og anså herværende sak for å gjelde en tolkning av det tidligere vedtaket. Nemnda fant ikke grunnlag for å behandle saken på nytt og saken ble enstemmig avvist fra behandling.

Denne saken gjelder fremgangsmåte ved utregning av delt frikraft mht. fastledd.

Regelverk

Skjøte av 16. november 1916.

Krav

Klager ber om forklaring på forskjellen i utregningen av frikraft på gnr/bnr 75/4 og 75/26.

Partenes anførsler

Klager undrer seg over at verdien av nettleie og fastledd ikke blir tatt med i utregningen av frikraftbeløp på det ene målepunktet med minst forbruk

Sunnfjord Energi AS viser til at de ved hver årsavregning har lagt ved utregning av verdien av frikraft som er godskrevet hvert av abonnementene. Frikraften er i utgangspunktet tildelt gnr/bnr 75/4. Etter vedtak 08-36 har de godskrevet 75/4 for fastledd og kWh forbruk. Ubenyttet kWh forbruk her er godskrevet 75/26. At kunden har fått anledning til få ubenyttet kraft godskrevet på 75/26 medfører ikke at det skal godskrives fastledd på dette abonnementet også. Det ville i så fall stride mot nemndas uttalelse om at det ikke skal påløpe merkostnader for selskapet.

Nemnda ser slik på saken

Nemnda viser til sitt tidligere vedtak fra 2008 og anser herværende sak for å gjelde en tolkning av det tidligere vedtaket. Nemnda finner ikke grunnlag for å behandle saken på nytt.

Nemnda avviste å behandle saken.

Uttalelsen er enstemmig.