Sak: 15-036 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt om kraftleverandøren hadde overholdt prisgarantien i avtalen Topp 10-garanti. Klager ville ha fremlagt bevis for at garantien var overholdt og hevdet kraftleverandøren ikke hadde lagt frem annet enn egendeklarering. Klager ønsket erstatning etter avtalelovens bestemmelser dersom kraftleverandøren ikke hadde overholdt sin garanti. NorgesEnergi brukte en referanseliste bestående av de 20 største leverandørene som leverte variabel kraftpris ved årets begynnelse og gjaldt for ett kalenderår. Leverandørene dekket omtrent 4 av 5 av landets husstander. Prisene ble hentet løpende fra Konkurransetilsynets prisliste eller leverandørenes hjemmesider. Av forretningsmessige årsaker ønsket ikke NorgesEnegi å utlevere selve beregningsmodellen. Nemnda kunne ikke se at klager hadde fått dokumentasjon på en forståelig og gjennomsynlig måte som viste at prisgarantien var overholdt. Klager ble enstemmig gitt medhold i at han kunne kreve fremlagt bevis for at garantien var overholdt.

Saken gjelder om kraftleverandøren har overholdt prisgarantien i avtalen Topp 10-garanti.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 3-1. Markedsføringsloven § 3.

Historikk

03.01.05 - Klager ble kunde hos NorgesEnergi AS

Krav

Klager vil ha fremlagt bevis for at garantien er overholdt. Dersom garantien ikke er overholdt, krever han erstatning.

Partenes anførsler

Klager viser til at prisgarantien blant annet sier at kraftpris på årlig basis skal være én av de 10 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene til leverandøren.

Klager hevder kraftleverandøren ikke har lagt frem annet enn egendeklarering av at denne garantien er overholdt og ikke lagt frem noe han som kunde kan verifisere selv.

Klager mener kraftleverandøren har villedende og feilaktig markedsføring.

Klager ønsker erstatning etter avtalelovens bestemmelser dersom kraftleverandøren ikke har overholdt sin garanti.

NorgesEnergi AS hevder Konkurransetilsynet passer på at de overholder garantien. Fordi kampanjetilbud på Konkurransetilsynets liste stadig byttes ut, bruker NorgesEnergi en referanseliste som består av de 20 største leverandørene som leverer variabel kraftpris ved årets begynnelse og gjelder for ett kalenderår. Leverandørene dekker omtrent 4 av 5 av landets husstander og gir derfor et godt uttrykk for prisnivået i markedet. Garantien regnes fra nyttår til nyttår. For å få fullt utbytte av garantien må en være kunde ett helt kalenderår. Prisene hentes løpende fra Konkurransetilsynets prisliste eller leverandørenes hjemmesider.

Norges Energi hevder de har overholdt garantien hvert år siden garantien ble etablert i 2000. Av forretningsmessige årsaker ønsker ikke NorgesEnegi å utlevere selve beregningsmodellen.

NorgesEnergi viser til at klager har akseptert de vilkår som gjelder for produktet ved inngåelse av avtalen og de har ved flere anledninger forsøkt å forklare beregning av garantien samt vist til plasseringer og priser for den aktuelle perioden. NorgesEnergi avviser klagers fremstilling av saken.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om kraftleverandøren har overholdt prisgarantien i avtalen Topp 10-garanti. Etter markedsføringsloven § 3 skal påstander i markedsføring kunne dokumenteres. Dette gjelder også påstander om at en kraftpris er blant de ti rimeligste på landsbasis.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at klager har fått dokumentasjon på en forståelig og gjennomsynlig måte som viser at prisgarantien er overholdt. NorgesEnergi har fremlagt en uttalelse fra et revisjonsselskap som har gjort en begrenset gjennomgang av prisberegningsmodellen, herunder foretatt stikkprøver av priser og prissammenstillinger. Uttalelsen er etter nemndas oppfatning for lite konkret og for forbeholden til at den kan sies å dokumentere påstandene i Topp 10-garantien. Den bekrefter ikke at NorgesEnergis pris til klager har vært blant de ti rimeligste av de 20 største leverandørene av standard variabel kraftpris, og gir heller ikke innsyn i hvordan NorgesEnergi beregner sin pris eller hvordan den sammenlignes med andre leverandørers priser.

Nemnda gir klager medhold i at han kan kreve fremlagt bevis for at garantien er overholdt.

Når det gjelder klagers krav om erstatning, har nemnda på bakgrunn av de opplysninger som foreligger, ingen mulighet for å fastslå om det foreligger et tap hos klager eller om andre betingelser for erstatning er til stede. Erstatningskravet reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas saksbehandling. En forsvarlig behandling av et slikt krav forutsetter domstolsbehandling. Nemnda avviser derfor behandling av erstatningskravet. Nemnda viser i denne forbindelse til reglene for nemndas saksbehandling i pkt 5.8 i den såkalte nemndsavtalen, som er regulert i forbrukerkjøpsloven § 61a.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får fremlagt bevis for at garantien er overholdt.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.