Sak: 15-217 Klage vedrørende inngåelse avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt spørsmål om klagers samboer kunne inngå kraftleveringsavtale på vegne av klager. Klager avviste at gyldig avtale var inngått. Klager viste til at hun aldri hadde vært i personlig kontakt eller signert avtale med kraftleverandøren. Agva hevdet at avtalen var solgt ved telefonsalg med klagers samboer. Agva hevdet også at de hadde informert samboer om avtalen, bindingstid og angrerett. Nemnda kom til at bindende avtale ikke var gyldig inngått og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder om gyldig kraftleveringsavtale er inngått.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2, 1-3 og 1-4. Angrerettloven.

Historikk

06.05.15 – Telefonhenvendelse fra Agva Kraft AS vedr. salg av kraftleveringsavtale

11.05.15 – Avtaledokumenter ble tilsendt klagers samboer

15.07.15 – Oppstart av kraftleveringsavtale

Krav

Klager avviser at gyldig kraftleveringsavtale er inngått.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun har hatt nettleie- og kraftleveringsavtale med HelgelandsKraft siden 2012.

Klager opplyser at hun og samboeren er folkeregistret på samme adresse, men ikke registrert som samboere i folkeregistret.

I mai 2015 mottok klagers samboer en telefonhenvendelse fra Agva Kraft med tilbud om strømavtale. Klager hevder samboeren svarte at Agva Kraft kunne sende et tilbud, men at de måtte ta kontakt med henne fordi strømavtalen sto i hennes navn. Klager hørte ikke noe fra Agva Kraft.

I juli 2015 så klager at Agva Kraft hadde tatt over strømleveransen. Klager oppfatter at Agva Kraft har mast på hennes samboer for å få de dataene de trengte for å overta kraftleveransen.

Klager hevder hun aldri har vært i personlig kontakt med Agva Kraft for å inngå avtale og mener derfor at avtalen er ugyldig. Klager har ikke signert kontrakt med selskapet eller takket ja til et tilbud på telefon. Klager stiller seg uforstående til at andre kan inngå en avtale uten hennes eget muntlige eller skriftlige samtykke.

Klager angret da hun fikk kjennskap til at det var foretatt et leverandørbytte.

Agva Kraft AS (Agva) hevder avtalen er solgt ved telefonsalg den 06.05.15 med klagers samboer. Selskapet hevder videre at de har vært i kontakt med samboer per e-post og at de på denne måten har mottatt rett persondata. De hevder også at de har mottatt bekreftelse på SMS fra samboeren.

Agva hevder samboeren per telefon ble informert om at i avtalen gjelder betaling av en fast sum per måned, bindingstid på 12 måneder og angrerett på 14 dager.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om gyldig avtale er inngått, herunder spørsmål om klagers samboer kan inngå avtale med kraftleverandør på vegne av klager.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 1-2 skal kraftleverandøren sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse vedlagt standard kraftleveringsavtale.

I denne saken har klagers samboer tegnet kraftleveringsavtale på vegne av klager, som er nettkunde på anlegget. Nemnda kan ikke se at det har vært noe kontakt mellom Agva og klager eller at klagers samboer har hatt fullmakt til å representere klager. Nemnda legger til grunn at klagers samboer ikke kan forplikte klager ved å bestille kraftleveringsavtale i hennes navn uten at hennes signatur eller bekreftelse foreligger. Ekteskapsloven § 41 gir en særskilt hjemmel for at ektefeller i visse sammenhenger kan inngå avtaler som blir bindende også for den andre ektefellen. Det er i Elklagenemndas praksis lagt til grunn at denne bestemmelsen blant annet omfatter det å tegne nettleie- eller kraftleveringsavtale. Det gjelder imidlertid ingen tilsvarende lovregel for ugifte samboere. Klager er derfor ikke blitt bundet av den kraftleveringsavtale som hennes samboer har inngått med Agva.

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at klager – hvis bindende avtale hadde kommet i stand – uansett hadde angreretten i behold da hun reagerte overfor Agva. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav krav til hvilken informasjon som skal gis forbrukere om angrerett, jf. angrerettloven § 8 bokstav h. Det skal forut for avtaleinngåelse gis klar og forståelig informasjon om "at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten". Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium (eksempelvis epost), jf angrerettloven § 10.

I ordrebekreftelsen fra Agva til klagers samboer er det en hyperlenke, og hvis kunden trykker på lenken, kommer det opp et slikt standardisert angreskjema som lovteksten viser til. Informasjon om vilkår for å utøve angrerett, herunder hvor lang angrefrist forbrukeren har og når fristen begynner å løpe, fremgår ikke av skjemaet. Slik informasjon fremgår heller ikke i kontraktsvilkårene som er inntatt til slutt i ordrebekreftelsen. I vilkårene vises til angrerettloven, men forbrukeren må selv inn i lovverket og finne vilkårene for angrerett. Etter nemndas syn er ikke dette tilstrekkelig da loven stiller krav til at den næringsdrivende skal gi opplysningene på en klar og forståelig måte. Konsekvensen av dette er at angrefristen utvides med 12 måneder, jf. lovens § 21 tredje ledd.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at gyldig kraftleveringsavtale ikke er inngått.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at gyldig kraftleveringsavtale ikke er inngått.

Oslo, 7. desember 2015

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.