Sak: 15-226 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av kostnader for finansiell tjeneste som var inkludert i inngått avtale. Klager hevdet at han oppdaget ved en tilfeldighet at forsikringspakken var inkludert i avtalen. Klager hevdet at han ikke var informert om dette i sin strømbestilling. Klager krevde refundert kostnader ved forsikringspakken. NorgesEnergi AS hevdet at bestillingssiden gav klar og tydelig informasjon. NorgesEnergi AS hevdet at klager på eget initiativ har inngått avtalen og avviste klagers tilbakebetalingskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-3. Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av 21.desember 2000 § 7.

Historikk

07.07.13 – Klager bestilte strømavtalen Garantert God Deal på NorgesEnergis webside

08.07.13 – Utstedt bestillingsbekreftelse per e-post og sms

11.07.15 – Utstedt velkomstbrev

24.09.15 – Opphør av avtale

Krav

Klager krever refundert kostnader ved forsikringspakken Norgespakken for perioden 15.10.13 til 24.09.15.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale av NorgesEnergis webside den 07.07.13. Klager hevder at det ved en tilfeldighet ble oppdaget at forsikringspakken Norgespakken var inkludert i avtalen.

Klager hevder han ikke ble informert om forsikringspakken i sin strømbestilling og sier at det ikke kom godt nok frem ved bestillingen. Klager sier at når han bestiller en strømavtale, så forventes det ikke at forsikring er inkludert.

Klager krever refundert kostnader ved forsikringspakken Norgespakken for perioden 15.10.13 til 24.09.15.

NorgesEnergi AS (NE) sier at Norgespakken er en frivillig forsikringspakke som kommer med når man bestiller strømavtalen Garantert God Deal.

NE hevder at bestillingssiden gir klar og tydelig informasjon om at strømavtalen består av både produktet "Strøm til innkjøpspris" og Norgespakken. Ved bestillingsvinduet blir det opplyst at Norgespakken er gratis de første tre måneder. Videre er det ikke mulig å fullføre bestillingen før det er huket av at man har lest og akseptert vilkårene samt er kjent med angreretten.

NE hevder at klager på eget initiativ har inngått en strømavtale som inkluderer Norgespakken og avviser klagers tilbakebetalingskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av kostnader for finansiell tjeneste (Norgespakken) som var inkludert i inngått kraftleveringsavtale.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at kraftleveringsavtalen ble inngått før den nye angrerettlov (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler) trådte i kraft 20. juni. 2014. Dermed er angrerettlov av 21. desember 2000 (lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted) gjeldende i dette tilfellet.

I henhold til angrerettloven oppstilles en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse. Det følger av § 7 bokstav a at det skal gis opplysninger om "varens eller tjenestens viktigste egenskaper", samt "spesifikasjon om de enkelte elementene i totalprisen". Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte.

I dette tilfellet følger det klart av bestillingssiden at Norgespakken er inkludert i avtalen, samt at Norgespakken er gratis de første månedene. Det er en hyperlenke på bestillingssiden, og hvis kunden trykker på lenken, vil det komme opp informasjon om pris samt hva Norgespakken innebærer. Etter nemndas syn er dette tilstrekkelig etter angrerettlov av 2000. Nemnda finner imidlertid grunn til å bemerke at kravene til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse er skjerpet etter angrerettlov av 2014.

Videre viser nemnda til fakturaspesifikasjonene, der det fremgår at Norgespakken er inkludert i avtalen. I denne henseende vil nemnda bemerke at klager burde ha oppdaget tidligere at Norgespakken var inkludert i avtalen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. januar 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.