Sak: 15-285 Klage vedrørende papirfakturagebyr – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt tvist om papirfakturagebyr på avtalegiro. Klager avviste papirfakturagebyr og ønsket innbetalte gebyrer refundert. Klager viste til at hun hadde opprettet avtalegiro for å unngå slikt gebyr. Hafslund viste til avtalevilkårene samt utstedt informasjonsbrev. Hafslund mente de hadde informert om innføring av fakturagebyr i tilstrekkelig god tid til at klager kunne finne løsninger som fritok for fakturagebyret. Hafslund la til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer syntes å være en etablert praksis. Nemnda kunne ikke se at innføring av fakturagebyr på avtalegiro var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om papirfakturagebyr på avtalegiro.

Regelverk

Hafslund Strøms leveringsvilkår punkt 2.2. Standard Kraftleveringsavtale § 3.

Historikk

2009 – Klager opprettet avtalegiro

2013 – Hafslund innfører elektronisk fakturering som standard

April 2014 – Informasjon om papirfakturagebyr sendt klager

01.05.14 – Leveringsvilkår ble endret til å omfatte fakturagebyr på avtalegiro for faktura levert via post og økning fra kr. 29 til kr. 39 for papirfaktura.

28.05.14 – 1. gang fakturert for fakturagebyr

28.07.15 - Leveringsvilkår ble endret – økning fra kr. 39 til kr. 49 for papirfaktura

Krav

Klager avviser papirfakturagebyr, og ønsker å få innbetalte gebyrer refundert.

Partenes anførsler

Klager reagerer på at hun blir belastet med et papirfakturagebyr per faktura. Klager hadde opprettet avtalegiro for å unngå slikt gebyr. Klager sier at hun ikke har bedt om eller blitt spurt om å få faktura tilsendt per post. Klager hevder at hun opprettet e-faktura samt avtalegiro den 03.06.15. Klager tok informasjonsbrevet med til banken for å få dette ordnet, men likevel mottok hun papirfakturagebyr.

Klager opplyser at hun ikke har tilgang til internett, og ønsker ikke å anvende nettbank.

Klager avviser papirfakturagebyr og ønsker å få innbetalte gebyrer refundert.

Hafslund Strøm AS (Hafslund) innførte fakturagebyr fra 2013. Leveringsvilkårene ble endret 01.05.14. Som en del av endringene ble kunder med avtalegiro som mottar faktura per post belastet med fakturagebyr.

Hafslund viser til sine leveringsvilkår punkt 2.2, samt at det er informert klager om endringene i separat brev i april 2014. Klager ble 1. gang fakturert for fakturagebyr i faktura utstedt 28.05.14, hvorav det var gitt informasjon om elektronisk fakturering som standard.

Hafslund tilbakeviser klagers anførsel om e-faktura og sier at klager ikke har opprettet e-faktura men har kun hatt avtalegiro siden 2009.

Hafslund hevder at varsel om innføring av gebyr er gitt i tilstrekkelig god tid til at klager kunne få etablert løsninger som fritar for fakturagebyr.

Hafslund legger til at ordninger med innføring av gebyr for papirfakturaer synes å være en etablert praksis. Hafslund hevder innføring og fakturering av gebyr for papirfaktura er rettmessig og opprettholder krav om fakturagebyr.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder papirfakturagebyr.

Slik nemnda ser det, er det anledning til å innføre fakturagebyr når dette er varslet i rimelig tid og ikke er i strid med leveringsvilkårene eller partenes avtale. Nemnda legger vekt på at det er mulig å unngå gebyret ved å velge alternative betalings- og kommunikasjonsløsninger, og at gebyr for papirfaktura er blitt vanlig i de fleste løpende avtaleforhold.

Fakturagebyr er ment å dekke kostnader knyttet til utskrift og utsendelse av papirfaktura. Dersom forbrukeren vil unngå dette gebyret, kan en opprette e-post eller e-faktura gjennom nettbank. En slik ordning vil være mer effektiv og kostnadsbesparende for begge parter. Hvis man ikke har tilgang til egen pc vil en kunne opprette/sjekke e-post eller nettbank gratis på en pc på biblioteket. Mange bibliotek tilbyr også kurs eller veiledning i opprettelse og bruk av e-post. Nemnda er av den oppfatning at klagers manglende tilgang til pc ikke umuliggjør at man kan få tilsendt faktura elektronisk.

Nemnda bemerker imidlertid at Hafslund med fordel kunne gitt en grundigere forklaring til klager om hva som må gjøres for å unngå slikt papirfakturagebyr.

Nemnda legger til grunn at innklagede plikter å sende kunden informasjon om grunnlaget for trekk før avtalegirotrekk gjennomføres. Når en kunde ikke gir selskapet anledning til å sende faktura pr epost eller som e-faktura i nettbanken, er selskapet henvist til å sende papirfaktura pr post. Nemnda viser i denne henseende til plikten næringsdrivende har etter bokføringsloven med tilhørende forskrift til å utstede salgsdokument.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. april 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.