Sak: 15-288 Klage vedrørende avtale og vilkår om uttredelsesgebyr – Hallingkraft AS

Saken gjaldt uttredelsesgebyr for hytte og bolig. Klager avviste å betale uttredelsesgebyrer. Klager har forholdt seg til at bindingstiden gjaldt i seks måneder. Ut over dette mente klager at han ikke hadde informasjon om "sikringsperioden meldt fra Norsk Hyttelag". Klager mente at han ikke kan være bundet av en avtale som kraftleverandøren gjør med en tredjepart. Hallingkraft AS hevdet at avtalen var tydelig å forstå siden det dreide seg om en løpende markedspris, der kunden samtidig sluttet seg til at prisen ble sikret for visse deler av vinteren. Hallingkraft AS opprettholdt krav om uttredelsesgebyrer. Nemnda er kommet til at vilkår som var benyttet i avtaleforholdet var uklare og vanskelige å forstå. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått og vilkår om uttredelsesgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 5-3. Alminnelig avtalerettslige regler.

Historikk

Hallingkraft AS ("HK") har avtale med Norsk Hyttelag ("NH")

12.02.15 – Kraftleveringsavtale inngått for hytte – bindende i 6 mnd. og i sikringsperioden

16.02.15 – Kraftleveringsavtale inngått for bolig – bindende i 6 mnd. og i sikringsperioden

10.03.15 – Klagers prøvemedlemskap i NH opphørt

12.08.15 – Bindingstid på seks måneder opphørte

21.09.15 – Kraftleveringsavtalene opphørte

Krav

Klager avviser å betale uttredelsesgebyrer på kr. 1000 per anlegg.

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av HK i januar 2015 med tilbud om kraftleveranse for bolig og hytte.

Klager tegnet avtaler. I bekreftelsesbrev viser HK til NH til innkjøp med vintersikring og at avtalene er bindende i sikringsperioden på seks måneder.

Klager viser til at han kun har hatt et prøvemedlemskap hos NH som utløp 10.03.15 og hevder NH ikke kan inngå noen avtale på vegne av ham. Klager har forholdt seg til at bindingstiden gjaldt i seks måneder fra 12.02.15 til 12.08.15. Ut over dette hadde klager ingen informasjon om "Sikringsperiode meldt fra Norsk Hyttelag". Det var naturlig for klager å tro at bindingstiden med HK var den samme som sikringsperioden. Klager mener han ikke kan være bundet av en avtale som HK gjør med en tredjepart, her NH, der han ikke er medlem.

Klager avsluttet kundeforhold til HK 21.09.15, altså etter at bindingstiden opphørte, og mottok krav om uttredelsesgebyr på kr 1 000 per anlegg. Klager avviser å betale uttredelsesgebyrer.

Hallingkraft AS hevder at avtalen er tydelig å forstå siden det dreier seg om en løpende markedspris der kunden samtidig slutter seg til at prisen kan sikres for visse deler av vinteren.

HK viser til at vintersikring av strømprisen er noe av hovedpoenget for de som tegner avtalen. Det har blitt lagt stor vekt på å informere kunder gjennom nettsiden, markedsføringen, bekreftelsesbrev og varsel om prissikring. HK påpeker at det følger av bekreftelsesbrevet at avtalen er løpende og fremtidig bindingstid kan oppstå i sikringsperioden.

Hk opprettholder sitt krav om uttredelsesgebyr på kr. 1000 per anlegg.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale uttredelsesgebyrer.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har mottatt avtalen, HKs standard leveringsbetingelser, samt ordrebekreftelsen. Spørsmålet er hvorvidt HK har kommunisert avtalevilkårene tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen slik at avtalen kan anses bindende etter alminnelige avtalerettslige regler.

Det ses hen til HKs standard leveringsbetingelser pkt. 12, der det blant annet fremgår at "kontrakten er i utgangspunktet ikke oppsigelig i avtaleperioden", og utstedt ordrebekreftelse, der det blant annet følger at "avtalen er bindende i sikringsperioden". I ordrebekreftelsen er det også en henvisning til "betingelser vedr. fastpris for eventuelt sikringsperiode". Begrepet "avtaleperioden" er imidlertid ikke definert i leveringsbetingelsene. Begrepet "sikringsperioden" forekommer ikke i leveringsbetingelsene og er heller ikke definert eller forklart på en tydelig måte i ordrebekreftelsen. Koblingen mellom opplysningene i ordrebekreftelsen om at "avtalen er bindende i sikringsperioden" og bestemmelsen i leveringsbetingelsene om at det må betales uttredelsesgebyr på kr 1 000 hvis avtalen sies opp før utløpet av "avtaleperioden" er indirekte, uklar og vanskelig tilgjengelig.

Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold, herav at avtalen skal være skrevet på en klar og forståelig måte. Nemnda er av den oppfatning at det ikke fremgår i tilstrekkelig grad hva avtalen innebærer, avtalens varighet og vilkårene for å si opp avtalen.

For øvrig viser nemnda til avtaleloven § 37 første ledd nr. 3 der det heter at man ved tolkingen av en avtale mellom forbruker og næringsdrivende, ved tvil om tolking av et avtalevilkår skal tolke vilkåret til fordel for forbrukeren.

Etter nemndas oppfatning er de vilkår som er benyttet i dette avtaleforholdet uklare og vanskelige å forstå. HK, som den profesjonelle part i avtaleforholdet, må bære ansvaret for konsekvensene av en uklar avtale. Slik nemnda ser det, er gjeldende særvilkår ikke tilpasset det omtvistede produktet og nettselskapet burde derfor presisert særvilkårene bedre.

Nemnda har med dette kommet frem til at avtalevilkår om uttredelsesgebyr i sikringsperioden ikke kan anses akseptert eller vedtatt av klager ved avtaleinngåelsen. Klager kan derfor etter nemndas vurdering gå fra avtalen uten å betale uttredelsesgebyrer.

Nemnda vil også påpeke at det ikke er opplagt at HK har oppfylt kravet i angrerettloven § 8 bokstav n, hvor det fremgår at det skal gis opplysning om "der dette er relevant, avtalens varighet og eventuell minste bindingstid, eller, for avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, vilkårene for å si opp avtalen". Slike opplysninger skal etter loven gis før avtaleinngåelse når avtale inngås ved telefonsalg eller over internett, på en "klar og forståelig måte".

På denne bakgrunn anbefaler nemnda at kravet om uttredelsesgebyr for hytte og bolig frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at kravet om uttredelsesgebyr for hytte og bolig frafalles.

Oslo, 29. januar 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.