Sak: 16-177 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – SKS Kraftsalg AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste bruddgebyr. Klager hevdet at kravet var urimelig og viste til at det følger av standardavtalen at ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers skriftlig varsel. SKS Kraftlag AS opprettholdt sitt krav. SKS Kraftlag AS viste til at fastprisavtalen var uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og bruddgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 5-1. SKS Kraftsalg AS' særvilkår pkt. 7.

Historikk

17.06.13 – Kundeforhold opprettet. Gammel fastprisavtale overført og gjelder til 01.11.16.

01.11.13 – Ny fastprisavtale inngått.

01.07.15 – Kundeforhold avsluttet.

01.11.16 – Ny fastprisavtale opphører.

Krav

Klager avviser bruddgebyr på kr. 1 320.

Partenes anførsler

Klager viser til at avtalen ble sagt opp med bakgrunn i flytting sommeren 2015. Klager peker på at han ikke står som abonnent på den nye adressen. Det er hans kone som er kunde på den nye adressen da hun er hovedlåntaker på ny bolig. Klager sier at SKS ikke vil godta dette og dermed har fakturert han for bruddgebyr.

Klager viser til standard kraftleveringsvilkår § 5-1, der det følger at ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers skriftlig varsel.

Klager viser til selskapets anførsel om eposten av 18.06.13, og sier at det henvises til vilkår på SKS sine hjemmesider, samt at det legges til ytterligere vilkår i epostene uten at det gjenspeiler vilkårene på hjemmesiden. Klager sier at det i ettertid er lagt ut særvilkår på SKS sin hjemmeside hvor det følger at fastprisavtaler er uoppsigelig. Klager hevder at disse vilkårene ikke var publisert før denne saken.

Klager hevder at kravet er urimelig og avviser krav om bruddgebyr.

SKS Kraftsalg AS (SKS) viser til at fastprisavtalen er uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. SKS peker på at det ikke har betydning hvem av de to ektefeller som inngår avtalen, så lenge begge bor i samme husstand.

SKS viser til at ved flytting fikk SKS umiddelbart melding fra Nordlandsnett om at klager hadde en ny måler. SKS opplyste da til klager at fastprisavtalen ville bli videreført. Imidlertid ble nettleieavtalen endret til konas navn.

SKS viser til epost utstedt klager 18.06.13, der det presiseres at avtalen er uoppsigelig i perioden og følger med ved flytting.

SKS opprettholder krav om bruddgebyr.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra en fastpriskontrakt uten å betale bruddgebyr.

SKS Kraftlag AS benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår. Av særvilkårene pkt. 7 bokstav c fremgår det at "Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Dersom kunden ønsker å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, må han dekke kraftleverandørens direkte tap ved at leveransen ikke fullføres og i tillegg betale et gebyr på kr. 200,- til dekning av administrative kostnader."

Etter avtalerettslige regler har, i tilfelle motstrid mellom standardvilkår og særvilkår, særvilkårene forrang. Spørsmålet er om særvilkårene er kommunisert på en tilstrekkelig tydelig måte til kunden, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende vilkår.

Det er uomtvistet at klager har mottatt ordrebekreftelse, hvor det fremgår at fastprisavtalen er uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. Det fremgår også hva fastprisen er og at den gjelder fra 1.11.13 til 1.11.16. I ordrebekreftelsen er det videre vist til at nærmere opplysninger om produkter og betingelser finnes på kraftleverandørens nettsider. Etter en helhetsvurdering mener nemnda at klager har fått tilstrekkelig informasjon om avtalevilkårene og akseptert bindingstiden. Konsekvensen av å bryte avtalevilkåret er ikke opplyst direkte til kunden i ordrebekreftelsen eller vedlegg til denne, men det er gitt klar opplysning om at det er ytterligere vilkår og hvor disse vilkårene kan finnes. Når det er opplyst så tydelig i ordrebekreftelsen at avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden og at avtalen følger med ved flytting, må kunden forstå at førtidig oppsigelse er et avtalebrudd. Kunden må også forventes å forstå at et slikt avtalebrudd har økonomiske konsekvenser. Den konsekvensen som følger av SKS Kraftlag AS' særvilkår – at kunden må dekke kraftselskapets direkte økonomiske tap ved avtalebruddet – er i samsvar med bransjepraksis for kraftleveringsavtaler og i samsvar med alminnelig kontraktsrett. Nemnda er derfor kommet til at kontraktsvilkårene må anses vedtatt og at klager må betale bruddgebyret.

Nemnda bemerker for øvrig at det ikke er relevant for vurderingen at nettleieavtalen etter flytting til ny bolig er opprettet i ektefellens navn. Klager og hans ektefelle kunne fritt velge om nettleieavtalen skulle stå i hans eller hennes navn. Klager kan ikke komme fri fra en forpliktelse til å videreføre en fastprisavtale – som også gjelder etter flytting – ved at nettleieavtalen og dermed videre kraftleveranser settes i ektefellens navn.

Nemnda bemerker avslutningsvis at SKS Kraftlag AS ikke har redegjort for beregningen av sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke ble fullført. Det er imidlertid ikke omstridt at SKS Kraftlag AS har hatt et tap.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 21. november 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.