Sak: 16-189 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye, og krevde dette refundert. Klager bestilte strømavtale, der et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for AvtaleGiro og eFaktura. Klager krysset av for AvtaleGiro, men var ikke klar over at han samtidig måtte velge eFaktura. Avtalene ble endret uten at klager ble informert. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at man måtte huke av at man har lest avtalevilkårene, for å gjennomføre bestillingen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Agva Kraft særvilkår. Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

13.10.15 – Bestillingsbekreftelse - Agva Spot Online. Klager oppretter AvtaleGiro.

01.03.16 – Avtale om Agva Spot Online ble endret til Agva Flyt.

27.04.16 – Klager oppretter eFaktura.

28.04.16 – Leverandørbytte.

Krav

Klager hevder at han har betalt kr. 1 145 for mye, og krever dette refundert.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale Agva Spot Online fra Agva i 2015 for hus og hytte. Et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for AvtaleGiro og eFaktura. Klager krysset av for AvtaleGiro i nettbanken og var ikke klar over at han samtidig måtte velge eFaktura. Klager sier at han de første månedene ble fakturert riktig. Den 01.03.16 ble avtalene endret fra Agva Spot Online til Agva Flyt. Klager sier at han ikke ble informert noe om dette. Klager sier at han oppdaget det ved en tilfeldighet ved å se på tilsendt faktura.

Klager krever at fakturaene korrigeres iht. avtale om Agva Spot Online for perioden 01.03.16 til 27.04.16. Klager mener at det har medført en ekstra utgift på kr. 1 145.

Klager hevder at Agva har opptrådt urimelig og har derfor byttet strømleverandør. Klager mener det er en for stor kostnad for en slik feil da Agva har mottatt betaling via AvtaleGiro forløpende. Klager hevder at han har betalt for mye og krever beløpet refundert.

Agva Kraft AS (Agva) viser til at avtalen Agva Spot Online har løpende et kriteria om at man må registrere både eFaktura og AvtaleGiro. Klagers avtale ble endret til Agva Flyt, som har forskuddsfakturering, da det kun var blitt registrert AvtaleGiro.

Agva viser til avtalevilkårene for Agva Spot Online og påpeker at man må huke av for at man har lest avtalevilkårene, for å gjennomføre bestillingen på nettsidene.

Agva avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Agva Spot Online, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Ved bestilling av avtalen er det en hyperlenke til avtalevilkår og angrerett. Av avtalevilkårene følger det at dersom eFaktura og AvtaleGiro ikke blir opprettet vil avtalen innen en måned fra mottak av første faktura bli overført til avtalen Agva Flyt.

Nemnda har vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Lovbestemmelsen foreskriver en sammensatt vurdering av kontraktssituasjonen.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger i tydelig og fremhevet form forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16. Dette omfatter blant annet samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet. Det er ut fra forarbeidene til angrerettloven tvilsomt om det er tilstrekkelig å gi slike opplysninger i et annet dokument som først kommer opp når/hvis forbrukeren trykker på en hyperlenke.

I denne saken er det på hjemmesiden til innklagede ved bestilling av avtalen henvist til krav om AvtaleGiro og eFaktura. Konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene, følger av en hyperlenke. Nemnda registrerer at konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene gir vesentlige endringer i pris. Nemnda merker seg også at klager ikke blir varslet før prisendringene inntrer. Etter nemndas syn tilfredsstiller ikke dette fullt ut lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysningene tydelig og i en fremhevet form umiddelbart forut for bestilling. Nemnda mener at Agva Kraft AS ikke har oppfylt kravet angitt i angrerettloven § 16.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det også følger av avtalevilkårene at klager etter 12 måneder vil bli overført til gjeldende priser og betingelser for avtalen Agva Flyt. Dette gjelder generelt, også for de kunder som oppfyller avtalevilkårene om å etablere eFaktura og Avtalegiro. Prisen i Agva Flyt-produktet er vesentlig høyere enn for Agva Spot Online. Dette er derfor en viktig prisopplysning, og en opplysning om avtalens samlede pris som selskapet plikter å gi tydelig og i en fremhevet form umiddelbart forut for bestilling. Etter nemndas syn oppfyller heller ikke dette kravene i angrerettloven § 16..

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 19. september 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.