Sak: 16-207 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til kundeforholdet ble avsluttet. Klager reagerte på hvordan Agva Kraft AS varsler sine kunder om prisendringer. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene som ble utstedt klager ved avtaleinngåelsen. Agva Kraft AS opplyste at avtalen varierer i pris, og at prisen på det laveste har vært 5 øre per kWh. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er av den oppfatning at det skal informeres tydelig til en kunde dersom det foreligger særvilkår som fraviker fra standardvilkårene og hvilke konsekvenser dette har for kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Agva Kraft særvilkår. Standard Kraftleveringsavtale §1-2.

Historikk

22.02.16 – Kundeforhold opprettet.

08.08.16 – Kraftleverandøren avsluttet kundeforholdet.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 520,02 og krever at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til 08.08.16.

Partenes anførsler

Klager bestilte avtalen Agva Variabel Online den 22.02.16. Klager sier at han inngikk avtale på kr. 5 øre per kWh og med et varsel på 14 dager ved prisendring. Klager reagerer på hvordan Agva varsler sine kunder om prisendringer.

Klager sier at det allerede var prisøkning ved første og andre faktura uten at han mottok varsel. Klager forventet å få en autogenerert epost ved en slik endring på 7 ganger originalbeløpet. Klager viser til Agva sine særvilkår og hevder at dette ikke er en gyldig avvikelse fra avtalen om at han skal bli varslet ved prisendringer.

Klager mener det er urimelig at Agva avsluttet kundeforholdet.

Klager avviser fakturert krav og krever at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til 08.08.16.

Agva Kraft AS (Agva) viser til avtalevilkårene som ble utstedt klager ved avtaleinngåelsen. Agva sier at avtalen varierer i pris, og som på det laveste har kostet 5 øre per kWh.

Agva påpeker at endringene på avtalen blir varslet via deres hjemmesider, og ikke direkte til kundene.

Agva viser til at avtalen ikke har noen form for binding. Agva sier at de forstår det slik at klager er misfornøyd med avtalen og har derfor valgt å si opp avtalen f.o.m. 08.08.16.

Agva opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder hvorvidt avtale om prisvarsel på innklagedes hjemmeside er gyldig. Produktet klager har bestilt er en standard variabel kraftpris.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår. Av særvilkårene fremgår det at "Prisene kan justeres med 2 ukers varsel, prisendringene kunngjøres på våre nettsider."

Standard kraftleveringsavtale 2007 er et «agreed document» fremforhandlet av energibedriftenes organisasjoner på den ene siden og Forbrukerombudet på den andre siden. Standardvilkårene representerer balanserte vilkår som kraftbransjen og organet for beskyttelse av forbrukerinteresser har blitt enige om. Det er i 2016 fremforhandlet nye standardvilkår for kraftleveringsavtaler, som vil bli tatt i bruk fra 2017. Både de gamle og de nye standardvilkårene for kraftleveringsavtaler krever at slike prisendringer som det er tale om i denne saken varsles direkte til kunden, på en av flere mulige måter. De nye standardvilkårene åpner for at direkte varsling kan skje gjennom en «Min Side»-funksjon på kraftleverandørens nettside. Varsling ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider er imidlertid ikke tilstrekkelig etter verken gamle eller nye standardvilkår. Den ordning som følger av Agva Krafts vilkår fraviker derfor fra standardvilkårene.

Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilte avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden, jf. standard kraftleveringsavtale § 1-2 annet ledd. Den samme informasjonsplikten følger både av de standardvilkårene som gjaldt på avtaletidspunktet og de nye vilkårene som tas i bruk fra 2017.

Spørsmålet er følgelig om særvilkårene er kommunisert tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen til klager, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende vilkår.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har mottatt velkomstbrev med avtalevilkårene ved avtaleinngåelsen. Videre legger nemnda til grunn at klager inngikk en avtale på 5 øre per kWh med to ukers varslingsfrist for prisendringer. Det har vært 3 prisendringer i klagers avtaleperiode.

Nemnda er av den oppfatning at det skal informeres tydelig til en kunde dersom det foreligger særvilkår som fraviker fra standardvilkårene og hvilke konsekvenser dette har for kunden. Nemnda viser for øvrig til Inge A. Fredriksen, kommentarutgaven til strømavtaler i forbrukerforhold, utgave 2, hvor forfatteren på s. 174 synes å dele dette synet: "Ettersom kraftleverandøren er den profesjonelle part i avtaleforholdet med forbrukere, pålegges kraftleverandøren å orientere kunden om betydningen for kunden av eventuelle fravikelser fra standardavtalen. Orienteringen skal gis skriftlig, både for å kunne for å dokumentere at orienteringen er gitt, og for at kunden skal kunne forstå betydningen av den avvikende bestemmelsen."

Etter nemndas syn har ikke innklagede kunngjort hvor særvilkårene avviker fra standardvilkårene og hvilken betydning dette har for klager. Nemnda er derfor kommet til at avtalevilkårene ikke er kommunisert i tilstrekkelig grad og dermed kan ikke særvilkårene gjøres gjeldende overfor klager. Avtalt pris på 5 øre per kWh gjelder frem til klager blir varslet korrekt etter standardavtalen.

Ettersom det ikke er gitt slik informasjon at Agva Krafts særvilkår kan gjøres gjeldende, har nemnda ikke vurdert om det er anledning til å avtale en varslingsrutine som er dårligere enn minstestandarden som forbrukermyndighetene og energibransjen har kommet frem til. Dersom dette skulle komme på spissen i senere saker, vil spørsmålet måtte vurderes ut fra generalklausulen i avtaleloven § 36.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at klager blir fakturert for kr. 5 øre per kWh frem til 08.08.16.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at klager blir fakturert for 5 øre per kWh frem til 08.08.16

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.