Sak: 16-233 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Midt-Telemark Energi AS

Saken gjaldt tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse. Klager avviste fakturert krav, og ba om at faktura ble motregnet i depositumet. Klager sa at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevdet at depositumet var lovstridig og måtte opphøre. Midt-Telemark Energi AS opplyste at depositumet står som sikkerhet frem til et eventuelt sluttoppgjør. Midt-Telemark Energi AS viste til betalingshistorikken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 6-1 og 7-2.

Historikk

13.03.14 – Kredittsjekk. Klager ble ikke kredittgodkjent.

18.06.14 – Klager innbetalte kr. 3 200 som utgjør depositum for nettleveranse.

20.06.16 – Betalingsoppfordring med varsel om stenging utstedt klager.

11.08.16 – Stengeordre.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 2 536,56, og ber om at faktura motregnes i depositumet.

Partenes anførsler

Klager viser til at han ikke ble kredittgodkjent av MTE i forbindelse med opprettelse av strømavtale den 13.03.14. Klager sier at han da fikk beskjed om å enten stå på en høy ventetariff eller innbetale et depositum. MTE sendte klager et krav om depositum på kr. 5 700, herav kr. 2 500 for kraftleveranse og kr. 3 200 for nettleveranse. Da klager valgte en annen kraftleverandør, frafalt MTE krav om depositum for kraftleveranse. Klager innbetalte depositum for netteleveranse. Den 20.04.16 ber klager om at depositumet frigjøres ved å motregne en faktura. Da klager ikke ønsket ny kredittsjekk, har ikke MTE foretatt en ny vurdering av depositumet, og lar derfor depositumet ikke gå til fratrekk i faktura. Klager mottok stengeordre den 11.08.16.

Klager sier at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevder at depositumet er lovstridig og må opphøre, og kan motregnes i faktura.

Klager hevder videre at stengeordre og fremgangsmåte ikke kan foregå slik som energiselskapet har gjort. Klager mener at MTE sin kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende.

Klager avviser fakturert krav og ber om at faktura motregnes i depositumet.

Midt-Telemark Energi AS (MTE) viser til at ved bestilling fra en ny kunde, foretas en kredittsjekk av kunden. Ut fra kredittsjekken vurderes det om det skal kreves depositum. MTE viser til nettleieavtalen § 6-1 og sier at den gir hjemmel for å ta depositum/sikkerhetsstillelser for nett.

MTE påpeker at depositumet står som sikkerhet til et eventuelt sluttoppgjør finner sted. MTE mener at betalingshistorikken på klager tilsier at de ikke kan frigi dette beløpet.

MTE hevder å ha fulgt rutiner og prosedyrer i saken som er i samsvar med gitte retningslinjer og standard leveringsvilkår.

MTE opprettholder sitt krav om depositum.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 4-2 har nettselskapet som hovedregel en plikt til å gi alle adgang til nettet (tilknytningsplikt). Etter § 6-1 kan nettselskapet be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil fire måneders nettleie dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at innklagede har krevd sikkerhetsstillelse med bakgrunn i foretatt kredittsjekk av klager. Da klager ikke ønsket ny kredittsjekk, har ikke innklagede foretatt en ny vurdering av sikkerhetsstillelsen.

Nemnda er av den oppfatning at krav om sikkerhetsstillelse ikke er lovstridig. Standardavtalen § 6-1 gir en klar hjemmel for sikkerhetsstillelse dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. En kredittsjekk med negativ vurdering er typisk egnet til å sannsynliggjøre fare for betalingsmislighold. Nettselskapet må kunne kreve at sikkerhetsstillelse opprettholdes så lenge det er slik fare for betalingsmislighold, og sikkerhetsstillelsen ville ikke realisere sitt formål hvis kunden kan velge å motregne krav fra selskapet i innestående på depositumskonto. Nemnda viser for øvrig til Inge A. Fredriksen, kommentarutgaven til strømavtaler i forbrukerforhold, utgave 2, hvor forfatteren på s. 60 synes å dele dette synet på forståelsen av standardavtalens § 6-1: "Dersom formålet med sikkerhetsstillelse skal oppnås kan ikke nettselskapet la kunden "bruke opp" sikkerheten til løpende forbruk. Sikkerheten skal stå inne så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold". Nemnda legger også vekt på at innklagede har tilbudt klager ny kredittsjekk. Nemnda er med dette kommet frem til at innklagede har rettslig grunnlag for kravet om sikkerhetsstillelse/depositum.

Klager har anført at stengegrunnlaget og fremgangsmåten til innklagede ikke er rettmessig. Innklagede tilbakeviser klagers anførsel og opplyser at de har fulgt rutiner og prosedyrer. Nemnda kan ikke se at klager har sannsynliggjort feil i innklagedes rutiner og prosedyrer for stenging.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.