Sak: 16-252 Klage vedrørende fjernavlesningsmåler – Hallingdal Kraftnett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler. Klager krevde utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler refundert. Klager mente at nettselskapet var ansvarlig for sine disposisjoner når de medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være borkastet/feilaktig. Hallingdal Kraftnett AS viste til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht. tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer § 17-5.

Forbrukerkjøpsloven § 27. Foreldelsesloven.

Historikk

2001 – Tilbud om installasjon av fjernavlesningsmåler. Klager aksepterte tilbudet.

Krav

Klager krever utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler på kr. 2 500 refundert. Klager krever også renter f.o.m. beløpet for fjernavlesningsmåleren ble innbetalt.

Partenes anførsler

Klager mottok tilbud om installasjon av fjernavlesningsmåler mot et anleggsbidrag på kr. 2 500 i 2001. Klager aksepterte tilbudet og det ble installert fjernavlesningsmåler.

Klager sier at han valgte å akseptere tilbudet da det uansett ville bli installert fjernavlesningsmåler i nær fremtid. Klager mener at anleggsbidraget fra 2001 er urettferdig da terminalen nå skal byttes ut og abonnementer som ikke fikk installert fjernavlesningsmåler i 2001 slipper anleggsbidraget.

Klager mener at nettselskapet er ansvarlig for sine disposisjoner når dette medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være bortkastet/feilaktig.

Klager viser til rundskrivet til hytteeierne der det følger at "Etterhvert som systemet er utbygd vil rutinen med selvavlesningskort bortfalle for deres anlegg". Klager mener at dette må anses som frivillig tvang.

Klager sier at han aksepterer å være med i løsningen om en fjernavlesningssentral der alle deltar via nettleie. Klager krever utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler på kr. 2 500 refundert. Klager krever også renter f.o.m. beløpet for fjernavlesningsmåleren ble innbetalt.

Hallingdal kraftnett AS (HKN) viser til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. HKN peker på at ordningen med automatisk måling var frivillig på det tidspunkt klager fikk installert måleren. De tekniske spesifikasjonene var ikke utviklet iht forskrift fordi de ikke fantes på det tidspunktet.

HKN mener at klager har hatt nytte av målerens funksjonalitet fra måleren ble installert og har fått korrekt faktura gjennom hele perioden.

HKN viser til at det er 15 år siden måleren ble montert og påpeker at klager må ta i betraktning at omstendighetene endrer seg og at det ikke er mulig for nettselskapet å forutse hvordan nettet og teknologien vil utvikle seg.

HKN mener at anleggsbidraget som ble betalt i 2001 var i samsvar med tilknytningsavtalen § 5 og hevder at de hadde rett til å kreve beløpet fra klager.

HKN viser til tidligere nemndspraksis sak 09-145, foreldelsesloven og forbrukerkjøpsloven og hevder at kravet er foreldet. Videre hevder HKN at det ikke er rettslig grunnlag for kravet og avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Hallingdal Kraftnett AS fremsatte tilbud om installering av fjernavlesningsmåler i 2001. Klager aksepterte tilbudet og betalte anleggsbidraget. Dette var frivillig. Han kunne valgt å fortsette med ordinær måler, noe som ble kommunisert på en klar og tydelig måte fra nettselskapet i 2001.

Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for klagers krav om tilbakebetaling av anleggsbidraget når nettselskapet 15 år senere – som følge av nye forskriftskrav – ruller ut en ny type fjernavlesningsmålere til alle kunder i området.

Nemnda bemerker for øvrig at et eventuelt tilbakebetalingskrav uansett må være foreldet.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 21. november 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.