Sak: 16-259 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager bestilte strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at det var avtalen Agva Variabel Online som var bestilt, men han ble fakturert etter avtalen Agva Flyt Online. Klager avviste fakturerte krav. Agva Kraft AS viste til at klager bestilte avtalen Agva Flyt Online. Agva Kraft AS viste til at prisene på avtalen kan variere og det er ingen bindingstid på avtalen. Agva Kraft AS hevdet at det ikke er noen feil fakturering av avtalen. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.

Regelverk

Agva Kraft AS egenutviklet særvilkår.

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

29.01.16 – Kundeforhold opprettet. Velkomstbrev utstedt.

11.04.16 – Ordrebekreftelse

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 1 785,03.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale via www.strømvalget.no den 29.01.16. Klager hevder at han bestilte strømavtalen Agva Variabel Online som på dette tidspunktet kostet 5 øre/kWh.

Klager viser til e-post av 11.04.16 og peker på at det er avtalen Agva Variabel Online som er bestilt, men han er fakturert etter avtalen Agva Flyt Online.

Klager sier at grunnen til at han byttet strømleverandør var kun pga. pris. Klager peker på at når han sjekket de billigste strømleverandørene, så figurerte Agva Kraft på toppen med 5 øre/kWh. Klager reagerer derfor på at han har blitt fakturert for kr. 39 øre/kWh.

Klager avviser fakturert krav.

Agva Kraft AS (Agva) viser til at klager bestilte avtalen Agva Flyt Online. Agva anfører at avtalen hadde en pris på 5 øre/kWh frem til den 23.12.15 da prisen ble endret til 12,9 øre/kWh. Igjen var det prisendring den 28.01.16 og steg da opp til 39 øre/kWh.

Agva anfører at den avtalen som kostet 5 øre/kWh per 04.04.16 var avtalen Agva Variabel Online. Agva hevder at klager ikke bestilte denne avtalen.

Agva viser til at prisene på avtalen kan variere og det er ingen bindingstid på avtalen. Agva hevder at det ikke er noen feil fakturering av avtalen.

Agva opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at avtalen ble inngått på hjemmesiden til Strømvalget. Strømvalgets nettside inneholder svært lite informasjon om avtalens pris og andre vilkår, og nemnda vurderer det slik at informasjonen som gis av Strømvalget ikke oppfyller angrerettlovens krav til informasjon før avtaleinngåelse, jf lovens § 8. Etter avtaleinngåelse ble det utstedt velkomstmelding om strømavtalen fra Agva Kraft AS. I velkomstmeldingen er det en generell henvisning til www.agva.no for nærmere informasjon om avtalevilkår. Nemnda kan ikke se at velkomstmeldingen inneholder pris, avtale- eller angrerettsopplysninger. Det er heller ikke vedlagt angrerettskjema, eller gitt annen enkel tilgang til skjema på varig medium. Etter nemndas syn har selskapet ikke sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens §§ 11 og 18.

Etter en gjennomgang av saken i to nemndsmøter samt forespørsel om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra innklagede, er det fortsatt uklarheter om hvilken informasjon klager reelt sett har fått. Det er uenighet mellom partene om hvilken avtaletype som ble valgt og hvilke prisvilkår kunden aksepterte. Etter nemndas syn tyder dette på at klager har fått uklar og forvirrende informasjon i forkant av avtaleinngåelse slik at det ikke kan sies å være inngått bindende avtale.

Agva har opplyst at avtalen Agva Flyt Online hadde en pris på 6 øre/kWh frem til den 23.12.16. Deretter steg prisen til 12,9 øre/kWh frem til 28.01.16 hvor det igjen var en prisendring til 39 øre/kWh.

Det fremgår av dokumentasjonen i saken at klager gjorde sin bestilling på Strømvalget 28.01.16, og fikk velkomstmelding fra Agva dagen etter, 29.01.16. Samme dag som klager bestilte avtalen ble prisen på Agva Flyt Online endret fra 12,9 til 39 øre/kWh. I henhold til standard kraftleveringsavtale § 6 skal prisendringer kunngjøres 14 dager før på selskapets hjemmeside. Nemnda forstår det slik at prisendringen var kunngjort på Agva Kraft AS sin hjemmeside uten at prisendringen fremgikk av Strømvalgets nettsider. Nemnda legger til grunn at klager ikke ville bestilt avtalen hvis prisen på 39 øre/kWh hadde fremgått.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan endres (revideres) i medhold av avtaleloven § 36. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten og forvirringen som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Agva krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer ham for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår. Antall forbrukte kilowattimer er ikke omstridt.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Oslo, 31. august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.