Sak: 16-272 Klage vedrørende avtale og bruddgebyr – Norgesenergi AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager viste til at ved kjøp av mobiltelefon, ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager viste til angrerettloven og hevdet at han benyttet seg av angreretten innen angrefristen. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-4 og 5-1. Angrerettloven § 20. NorgesEnergi egenutviklet særvilkår pkt. 3.

Historikk

04.08.16 – Kundeforhold opprettet. Klager tilbudt brosjyre. Velkomstbrev utstedt per epost.

23.08.16 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 500.

Partenes anførsler

Klager viser til at ved kjøp av mobiltelefon hos Elkjøp 04.08.16 ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager anfører at da selskapet tok kontakt ifm. målerstand, opplyste han selskapet om at angreretten ville bli benyttet. Klager viser til angrerettloven § 20 og sier at han benyttet seg av angreretten før 14 dager hadde gått.

Klager hevder at ved avtaleinngåelsen, ble det ikke opplyst om bindingstid på abonnementet, ikke tilbudt brosjyre, samt ikke opplyst at NorgesEnergi opererer med høye påslag.

Klager tilbakeviser NorgesEnergi sin anførsel om minnelig løsning, og sier at han aldri er blitt tilbudt noe forlik i saken.

Klager avviser krav om bruddgebyr.

NorgesEnergi AS (NE) viser til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. Det blir informert om pris, påslag av offentlige avgifter og avtaleperioden. NE påpeker at klager selv har plikt til å gjøre seg kjent med avtalevilkårene før signering av avtalen som gir et gavekort/rabatt.

NE mener at det er gitt nødvendig informasjon ved avtaleinngåelsen, samt i ettertid en forklaring til klager vedr. bruddgebyret.

NE sier at de har tatt initiativ for å inngå en minnelig løsning med klager, men klager ønsket ikke dialog med NE.

NE opprettholder sitt krav om bruddgebyr.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager har angrerett og kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Ut ifra de foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager inngikk en strømavtale med NorgesEnergi AS i butikken Elkjøp. Det er uomtvistet at inngått strømavtale ga klager en rabatt på kr. 500 ved kjøp av ny mobiltelefon på Elkjøp. Det er på det rene at strømavtalen klager inngikk har 9 måneders bindingstid og et bruddgebyr på kr 500 hvis kunden går fra avtalen før utløpet av bindingstiden.

Spørsmålet er om angrerettloven gjelder i dette tilfellet, og dermed om klager kan utøve angreretten.

Angrerettloven gjelder ved fjernsalg eller salg utenfor faste forretningslokaler, jf. lovens § 1. Loven gjelder ikke ved kjøp av varer og tjenester i butikk. Faste forretningslokaler er i lovens § 5 definert som «sted for detaljsalg der den næringsdrivende utøver sin faste virksomhet, eller flyttbare forretningslokaler for detaljsalg der den næringsdrivende vanligvis utøver sin virksomhet». Kjøp i en Elkjøp-butikk er opplagt kjøp i butikk, men det er ikke like opplagt at det er kjøp i NorgesEnergis faste forretningslokaler slik dette begrepet er definert i loven.

Nemnda er kjent med at det ikke er uvanlig at strømavtaler selges på denne måten, og NorgesEnergi har et etablert samarbeid med Elkjøp hvor man over tid har solgt strømavtaler gjennom Elkjøp-butikker. Dette taler for at salg av strømavtaler på den angjeldende måten er salg i NorgesEnergis faste forretningslokaler. Nemnda har i vurderingen også lagt vekt på fortalen til EUs direktiv om forbrukerrettigheter (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter), hvor innholdet i begrepet faste forretningslokaler er drøftet i avsnitt 22. Her heter det at «[t]he business premises of a person acting in the name or on behalf of the trader as defined in this Directive should be considered as business premises within the meaning of this Directive». Nemnda vurderer det slik at Elkjøp i dette tilfellet har handlet på vegne av NorgesEnergi og i NorgesEnergis navn, og at det derfor er tale om salg i faste forretningslokaler.

Nemnda har derfor blitt stående ved at angrerettloven ikke gjelder. Klager har ikke angrerett etter angrerettloven, og må derfor betale det avtalte bruddgebyret.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.