Sak: 16-283 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om inngåelse om avtale. Klager krevde at Fjordkraft AS aksepterte avtale på kr. 19 per måned, samt å få tilbakebetalt mellomlegget til annen kraftleverandør. Klager viste til bestillingsskjemaet og hevdet at det var et forpliktende bestillingsskjema. Fjordkraft AS hevdet at skjemaet ikke var en gyldig kontrakt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-3. Fjordkraft egenutviklet særvilkår pkt. 2.

Historikk

20.09.16 – Klager ble tilbudt avtalen Garantert Fornøyd. Klager aksepterte tilbudet og signerte avtalevilkår. SMS utstedt til klager.

Krav

Klager krever at Fjordkraft aksepterer avtale på kr. 19 per måned, samt å få tilbakebetalt mellomlegget til annen kraftleverandør.

Partenes anførsler

Klager ble stoppet ved en Fjordkraftstand den 20.09.16, der hun ble stilt spørsmål om hun ville bli kunde på avtalen Garantert Fornøyd. Klager aksepterte tilbudet og signerte avtalen. Samme tidspunkt mottok klager en SMS fra Fjordkraft, der det fremgår at Fjordkraft ikke kan tilby strømleveranse til klager etter en kredittvurdering.

Klager anfører kredittanmerkningen var uberettiget. Klager hevder at kredittvurderingen ikke var et vilkår ved inngåelse av avtalen, og derfor ikke har betydning for gyldigheten av avtalen. Klager sier at hun aldri ble forelagt noen avtalevilkår.

Klager viser til bestillingskjemaet hun signerte og hevder at det var et forpliktende bestillingskjema da det følger av skjemaet: "Jeg bestiller nå strømavtalen ..." Klager hevder det ble inngått en avtale på kr. 19 per måned, alt inkludert.

Klager krever at Fjordkraft aksepterer avtale på kr. 19 per måned, samt å få tilbakebetalt mellomlegget til annen kraftleverandør.

Fjordkraft AS viser til avtalevilkårene og påpeker at det fremgår tydelig av vilkårene at det foretas en kredittvurdering av nye kunder. Resultatet av kredittvurderingen medførte at Fjordkraft ikke kunne tilby klager strømleveranse. Fjordkraft viser til sine særvilkår pkt. 2, og sier at det foretas en kredittvurdering av alle nye kunder da det faktureres etterskuddsvis.

Fjordkraft viser til klagers anførsel om pris på avtalen, og beklager at selgeren kan ha vært utydelig. Fjordkraft anfører at klager signerte på avtalevilkårene, priser og betingelser. Prisen på strømavtalen er kr. 19 per måned i fastbeløp og strømprisen følger markedet.

Fjordkraft tilbakeviser klagers anførsel om skjemaet, og hevder at dette ikke er en gyldig kontrakt. Det er kun kunden som signerte skjemaet for å bekrefte at innholdet i avtalen var forstått.

Fjordkraft hevder at det ikke er inngått en avtale mellom Fjordkraft og klager. Fjordkraft avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om bindende avtale er inngått. Fjordkraft kunne ikke tilby klager strømleveranse etter en kredittvurdering. Klager anførte at kredittvurderingen ikke var et vilkår ved inngåelse av avtalen. Fjordkraft AS tilbakeviste klagers anførsel og viste til avtalevilkårene. Etter nemndas syn har kredittvurderingen ingen betydning for saken. Spørsmålet er hvorvidt klager har inngått bindende avtale om å få levert strøm for kun kr. 19 per måned – uavhengig av forbruk.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har signert en avtale på kr. 19 per måned i fastbeløp pluss en markedsrelatert strømpris. Det fremgår tydelig på det skjermbildet hvor hun signerte at det i tillegg til de 19 kronene måtte betales en strømpris pr kWh. Hun kan etter nemndas vurdering ikke ha hatt noen rimelig forventning om å få strøm levert for 19 kroner pr måned uansett forbruk. Nemnda er med dette kommet til at bindende avtale om kun kr. 19 per måned ikke er inngått.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 21. november 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Ola Bergheim, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.