Sak: 16-308 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr – Oslo Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en 30 % rimeligere avtale enn den avtalen han hadde i LOS. Klager sa at inngått strømavtale ikke hadde bindingstid på innklagedes hjemmeside, samt at det ikke fulgte noe om bindingstid eller bruddgebyr på Min Side. Klager avviste krav om bruddgebyr. Oslo Kraft AS viste til at klager mottok et tilbud med gratis strøm i 1 måned og påfølgende måned med garantipris. Oslo Kraft AS viste til at klager mottok SMS med avtalens vilkår, angreskjema og informasjon om avtalen. Oslo Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda har kommet frem til at innklagede har hatt en urimelig handelspraksis i strid med markedsføringsloven § 6, at innklagede ikke har oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven, samt at det ikke var samsvar mellom aksept og tilbud iht. avtaleloven. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Oslo Krafts særvilkår pkt. 6.2.

Historikk

05.09.16 – Kundeforhold opprettet. Bekreftelsesmelding om strømavtale.

08.09.16 – Velkomstbrev utstedt.

29.09.16 – Klager melder angrerett. Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 5 400.

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av Oslo Kraft den 05.09.16 med tilbud om strømavtale. Klager hevder at det i telefonsamtale ble tilbudt en 30 % rimeligere avtale enn den avtalen han hadde i LOS, samt garantipris på 24,9 øre per kWh i 12 måneder. Klager sier at det viser seg at garantiprisen kun gjelder en måned etter gratis måneden. Klager sier også at oppstartdato for gratismåneden ikke skulle være før 01.10.16.

Klager viser til en sammenligning av prisene som er oppgitt av Oslo Kraft på Folkepakka med innkjøpsprisene hos LOS og sier at Folkepakka ikke er 30 % rimeligere, men heller dyrere enn innkjøpsprisen. Klager hevder å ha fått feildokumentasjon. Klager har bedt om å få dokumentasjon på at avtalen var 30 % rimeligere, uten å ha mottatt dette.

Klager sier at inngått strømavtale ikke har bindingstid på Oslo Krafts hjemmeside, samt at det ikke følger noe om bindingstid eller bruddgebyr på Min Side.

Klager påpeker at det var en forutsetning for å inngå avtalen at han fikk nettleie og kraft på en faktura. Klager avviser krav om bruddgebyr.

Oslo Kraft AS viser til at klager mottok et tilbud med gratis strøm i 1 måned og påfølgende måned med garantipris. Klager bekreftet avtalen ved tekstmelding og verifisering den 05.09.16 med både navn, adresse og kontaktinformasjon. Oslo Kraft viser til lydfil.

Oslo Kraft viser til at klager mottok SMS med avtalens vilkår, angreskjema og informasjon om avtalen.

Oslo Kraft hevder at klager ikke har utøvd angreretten innen angrefristens utløp. Oslo Kraft hevder at angrefristen gikk ut den 22.09.16.

Oslo Kraft sier at de ennå ikke kan fakturere nettleie, men det vil komme snart.

Oslo Kraft opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Hvorvidt bindende avtale er inngått i denne saken, beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger.

Slik saken er opplyst og dokumentert, herunder ved lydfil med opptak av telefonsamtalen med tilbud om strømavtale, legger nemnda til grunn at Oslo Kraft AS har tilbudt klager en annen strømavtale i telefonsamtalen enn det som fremgår av ettersendt velkomstbrev med avtalevilkår. Innklagede har presentert et annet produkt med andre egenskaper, annen pris og annet produktnavn som ikke samsvarer med den skriftlige dokumentasjonen som er utstedt til klager i etterkant. Oslo Krafts selger ga også uriktig opplysning om hva som er vanlig regulering i strømavtaler, ved å opplyse at oppsigelse forut for utløpt avtaletid medfører et «standard norsk bruddgebyr på 150 kr pr måned». Dette gir et bruddgebyr på 1 800 kr/år pr måler, noe som det etter nemndas vurdering er helt misvisende å karakterisere som «standard norsk bruddgebyr». Etter en samlet vurdering av innholdet i telefonsamtalen sammenholdt med det etterfølgende skriftlige tilbudet, er nemnda er av den oppfatning at innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk overfor forbrukere på en måte «som er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville truffet», jf markedsføringsloven § 6. Dette er en urimelig handelspraksis, som er forbudt etter nevnte lovbestemmelse.

Nemnda bemerker også at klager ikke har fått opplysninger om varens eller tjenestens viktigste egenskaper. Etter nemndas syn har innklagede ikke oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven.

Nemnda påpeker for øvrig at klagers aksept ikke samsvarer med Oslo Krafts tilbud slik dette ble presentert i telefonsamtalen. Nemnda viser i denne forbindelse til avtaleloven § 6.

Etter en konkret helhetsvurdering anbefaler nemnda at klager gis medhold i at bindende avtale ikke er inngått og at klager dermed kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyret.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 23. januar 2016

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.