Sak: 16-358 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS beregnet forbruket i henhold til avtale om spotpris. Klager bestilte strømavtalen Agva Spot Online. Et av kravene for avtalen var at klager måtte etablere avtalegiro og efaktura. Klager anførte at Agva Kraft AS ikke har informert noe om at vilkåret om efaktura ikke var fullført. Agva Kraft AS hevdet at det fremgår tydelig på bestillingssiden og i avtalevilkårene at avtalen har som forutsetning at kunden oppretter efaktura og avtalegiro. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med mangelfulle opplysninger ved avtaleinngåelse og lojalitetshensynet i kontraktsforhold, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold. Nemnda anbefaler at klager avregnes i henhold til prisene for produktet Agva Spot Online og at selskapet tilbakebetaler det som er betalt for mye.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Agva Kraft særvilkår.

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

26.12.15 – Kundeforhold opprettet. Avtale om Agva Spot Online ble endret til Agva Flyt.

Krav

Klager krever at Agva beregner forbruket iht. avtale om spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Agva Spot Online. Et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for avtalegiro og efaktura. Kun avtalegiro ble opprettet. Avtale om Agva Spot Online ble endret til Agva Flyt.

Klager sier at hun trodde at efaktura skulle skje automatisk da de ikke fikk nærmere opplysninger. Klager sier at de per i dag vet at man trenger et spesielt nummer for å kunne opprette efaktura.

Klager anfører at Agva ikke har gitt fullstendige opplysninger for å kunne opprette efaktura. Klager anfører også at Agva ikke har informert noe om at vilkåret ikke var fullført iht avtalen, samt heller ikke informert om at avtalen ble overført til Agva Flyt.

Klager krever at Agva beregner forbruket iht. avtale om spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Agva Kraft AS (Agva) viser til at klager bestilte avtalen Agva Spot Online. Agva hevder at det fremgår tydelig på bestillingssiden og i avtalevilkårene at avtalen har som forutsetting at kunden oppretter eFaktura og AvtaleGiro. Agva mener at det ikke er et vilkår som er gjemt i noen lange avtalevilkår, men står som første setning på bestillingssiden.

Agva viser til at da klager ikke opprettet efaktura og avtalegiro, så har kunden iht avtalevilkårene blitt flyttet til avtalen Agva Flyt.

Agva viser til at fakturaene klager har mottatt jevnlig har blitt avregnet mot reelt forbruk fra netteier.

Agva avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Agva Spot Online, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Ved bestilling av avtalen er det en hyperlenke til avtalevilkår og angrerett. Av avtalevilkårene følger det at dersom eFaktura og AvtaleGiro ikke blir opprettet vil avtalen innen en måned fra mottak av første faktura bli overført til avtalen Agva Flyt.

Nemnda har vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Lovbestemmelsen foreskriver en sammensatt vurdering av kontraktssituasjonen.

Et sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger om avtalevilkårene, jf også kravet i lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 om at sentrale opplysninger skal gis i tydelig og fremhevet form forut for avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet. Det er ut fra forarbeidene til angrerettloven tvilsomt om det er tilstrekkelig å gi slike opplysninger i et annet dokument som først kommer opp når/hvis forbrukeren trykker på en hyperlenke.

I denne saken er det på hjemmesiden til innklagede ved bestilling av avtalen henvist til krav om AvtaleGiro og eFaktura. Konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene, følger av en hyperlenke. Nemnda registrerer at konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene gir vesentlige endringer i pris. Nemnda mener at Agva Kraft AS ikke har opplyst klager om samlet pris. Prisen i Agva Flyt-produktet er vesentlig høyere enn for Agva Spot Online. Dette er derfor en viktig prisopplysning, og en opplysning om avtalens samlede pris som selskapet plikter å gi tydelig og i en fremhevet form umiddelbart forut for bestilling. Nemnda bemerker også at klager ikke har blitt varslet ved prisendringer. Etter nemndas syn har ikke Agva Kraft AS oppfylt kravet angitt i angrerettloven § 16. Det vises til den Elklagenemndas tidligere praksis om dette, eksempelvis sak 16-189 (ELKN-2016-189) der Agva Kraft AS er part.

Nemnda bemerker at sanksjonen for å ikke opprette eFaktura er uforholdsmessig. Nemnda viser til at det er vanlig bransjepraksis at en kunde som ikke oppfyller et slikt vilkår – som i seg selv verken er usaklig eller urimelig – mottar papirfakturagebyr, ikke at kunden overføres til en annen avtale med vesentlig høyere pris.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen og lojalitetshensynet i kontraktsforhold, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at klager overføres tilbake til avtalen Agva Spot Online, beregner forbruket i henhold til Agva Spot Online og tilbakebetaler det som er betalt for mye.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at hun avregnes i henhold til prisene for produktet Agva Spot Online og at selskapet tilbakebetaler det som er betalt for mye.

Oslo, 15. mai 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.