Sak: 16-370 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at han har inngått en spotprisavtale. Klager viste til ordrebekreftelsen og fakturaene og sa at det ikke fremkommer noe sted at det var en variabelavtale. Telinet Energi AS hevdet at det var fakturert etter avtalens reelle pris og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold ved at klager må betale for strømmen som er forbrukt i henhold til spotprisvilkår.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Telinet Energi AS egenutviklet særvilkår.

Historikk

03.01.16 – Kundeforhold opprettet.

15.08.16 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 8 294,52 og krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden.

Partenes anførsler

Klager bestilte den 03.01.16 strømavtalen "Telinet Online". Klager sier at Telinet har tre typer strømavtaler som alle heter Telinet Online og mener at det er villedende for en forbruker at et selskap har tre forskjellige abonnementer med samme navn.

Klager hevder at han har inngått en spotprisavtale. Klager viser til ordrebekreftelsen og fakturaene og sier at det ikke følger noe sted at det er en variabelavtale. Klager viser til den første fakturaen og sier at selv om fakturateksten kun var Telinet Online så ble han reelt fakturert etter spotpris.

Klager viser til selskapets anførsel om bestillingssiden og sier at denne siden fremstår han som ukjent.

Klager hevder at han har blitt flyttet til en annen avtale uten å ha blitt informert. Klager hevder at han har blitt lurt til å betale en for høy pris på strømforbruket.

Klager sier at han har foretatt en innbetaling av forbruk beregnet mot spotpris og mener at det dermed er foretatt et fullt oppgjør.

Klager avviser fakturert krav og krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden.

Telinet Energi AS viser til at kunden har bestilt avtalen Telinet Online. Telinet påpeker at det følger av bestillingssiden at det er en Standard Variabel Pris, ikke en spotprisavtale.

Telinet viser til at deres online serie inneholder tre avtaler: spotpris, fastpris og variabel og påpeker at klager bestilte avtalen med variabelpris.

Telinet hevder at klager har blitt fakturert for en standard variabel pris fra kundeforholdet ble opprettet. Telinet viser til at avtalen har hatt prisøkninger og ved prisendringer blir man ikke varslet direkte.

Telinet hevder at det fremgår tydelig av avtalevilkårene konsekvensene av å ikke opprette avtalegiro og efaktura.

Telinet hevder at det er fakturert etter avtalens reelle pris og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

Nemnda legger til grunn at avtalen ble inngått ved fjernsalg, og at angrerettloven følgelig gjelder i dette tilfellet, jf. Standard Kraftleveringsavtale § 1-4.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hva slags avtale som er inngått, og det fremgår ikke av den dokumentasjonen som er fremlagt for nemnda at Telinet har gitt klager slike opplysninger i forkant av avtaleinngåelsen som lovens § 8 krever. Heller ikke etter avtaleinngåelsen er det gitt tilstrekkelig informasjon på den måten loven foreskriver, jf lovens § 11 og § 18. Klager fikk etter avtaleinngåelse en ordrebekreftelse om strømavtale. Av ordrebekreftelsen fremgår det at klager har bestilt strømavtalen "Telinet Online". Ut fra sakens dokumenter, legger nemnda til grunn at innklagede har flere strømavtaler med dette produktnavnet, med ulike prisvilkår. Det kan derfor godt tenkes at klager mente å bestille et produkt med spotprisvilkår, slik han hevder. Ordrebekreftelsen gir ikke på en klar og tydelig måte informasjon om hvilket produkt klager har valgt eller hvilken kraftpris som gjelder etter avtalen.

Etter nemndas syn har den mangelfulle informasjonen til kunden før og etter avtaleinngåelse ført til usikkerhet om hvilke avtaleforpliktelser kunden har påtatt seg. Denne usikkerheten må gå ut over den profesjonelle parten. Konsekvensen må være at klager faktureres for forbrukt strøm i henhold til spotprisvilkår, i tråd med det kravet han har fremsatt for Elklagenemnda.

På denne bakgrunn anbefaler nemnda at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 27. mars 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.