Sak: 17-164 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – Akraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke var opplyst noe om bindingstid eller bruddgebyr i etterkant av bestilling. Klager hevdet at hun var innenfor angrefristen og mente at angrefristen må gjelde fra man mottar produktet og får bekreftelse på kundeforholdet. Akraft viste til at det tok tid med registrering da avtalen ble bestilt i klagers navn og hos netteieren var av avtalen i samboerens navn. Akraft viste til at det fakturerte kravet består av et bruddgebyr samt forbruk for den aktive perioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og bruddgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-4.

Historikk

20.01.17 – Klager bestilte avtalen "Spot" via Akraft sin hjemmeside.

14.02.17 – Klager mottok epost om oppstart.

25.02.17 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 1 200.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun bestilte strømavtale via Akraft sin hjemmeside den 20.01.17. Klager sier at det tok lang tid før alt var i orden med kundeopplysninger og at oppstart ble registrert til den 14.02.17.

Klager hevder at det ikke er opplyst noe om bindingstid eller bruddgebyr i etterkant av bestillingen.

Klager hevder at hun er innenfor angrefristen og mener at angrefristen må gjelde fra man mottar produktet og får bekreftelse på kundeforholdet.

Klager avviser etterfakturert krav.

Akraft AS viser til at klager bestilte produktet "Spot" via deres hjemmeside den 20.01.17. Akraft viser til at kunden aksepterte avtalevilkårene og bestillingen idet hun bestilte avtalen. Det ble tilsendt kvittering på epostadressen som ble registrert ved bestilling.

Akraft viser til at det tok tid med registrering da avtalen ble bestilt i klagers navn og hos netteieren var av avtalen i samboerens navn.

Akraft viser til at det fakturerte kravet består av et bruddgebyr samt forbruk for den aktive perioden.

Akraft opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og bruddgebyr.

I henhold til Standard nettleieavtale § 1 inngås nettleieavtalen mellom nettselskapet og kunden som bruker av nettjenester. Kunden er den som har inngått avtale med nettselskapet. Andre er ikke part i avtalen. For at en tredjeperson skal bli ansvarlig, må vedkommende samtykke i avtalevilkåret eller ansvar må følge av lov. Ekteskapsloven § 41 gir en særskilt hjemmel for at ektefeller i visse sammenhenger kan inngå avtaler som blir bindende også for den andre ektefellen. Det er i Elklagenemndas praksis lagt til grunn at denne bestemmelsen også omfatter det å tegne nettleie- eller kraftleveringsavtale om strøm til felles bolig, samt pådratt gjeld etter slike avtaler. Det gjelder imidlertid ingen tilsvarende lovregel for ugifte samboere. Etter nemndas syn kan ikke ekteskapsloven § 41 anvendes analogisk for samboere.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager bestilte avtalen på vegne av hennes samboer. Nemnda kan ikke se at det foreligger fullmakt fra klagers samboer. Klager var ikke part i avtalen. Nemnda legger på denne bakgrunn til grunn at det ikke er opprettet noen bindende avtale mellom klager og innklagede – og heller ikke mellom klagers samboer og innklagede.

Selv om gyldig avtale hadde vært inngått, vil nemnda bemerke at innklagde ikke har overholdt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse i medhold av angrerettloven § 8, jf. § 15, herunder de helt sentrale opplysningene om at kunden har angrerett, vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å benytte angreretten, jf lovens § 8 bokstav h.

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger forut for avtaleinngåelse og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at klagers angrefrist utvides med 12 måneder og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale, jf angrerettloven § 21 tredje ledd og § 26 andre ledd.

Uten at det har betydning for resultatet, påpeker nemnda at angrerettsperioden starter å løpe ved avtaleinngåelse, ikke ved leveransestart. Her har det imidlertid ikke funnet sted noen bindende avtaleinngåelse.

Etter nemndas syn har verken klager eller klagers samboer noen betalingsplikt overfor Akraft, siden det ikke er inngått gyldig avtale.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 31. august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.