Sak: 17-174 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager ønsket svar på hvordan Oslo kraft AS kan foreta leverandørbytte uten hans samtykke. Klager hevdet at det ikke var inngått noen avtale med Oslo Kraft AS. Oslo kraft AS viste til at de har gått igjennom saken og grunnet beløpets størrelse har de valgt å frafalle kravet. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-3.

Historikk

02.11.16 – Oslo Kraft AS utstedt epost vedr. avvist bestilling av netteier

03.11.16 – Kundeforhold opprettet.

Krav

Klager ønsker svar på hvordan Oslo Kraft AS kan foreta leverandørbytte uten hans samtykke.

Partenes anførsler

Klager viser til at hans kone ble oppringt av Oslo kraft AS i slutten av 2016 der hun ble lovet rimelig strøm for en periode. Klager ble oppringt noen dager senere for å bekrefte leverandørbyttet da strømavtalen var i hans navn. Klager sier at han svarte negativt til tilbudet.

Klager reagerer på at Oslo Kraft AS har foretatt leverandørbytte uten hans samtykke.

Klager viser til selskapets anførsel om SMS-bekreftelse og sier at det ikke er hans telefonnummer.

Klager hevder at det ikke er inngått noen avtale med Oslo Kraft AS. Klager ønsker svar på hvordan Oslo Kraft AS kan foreta leverandørbytte uten hans samtykke.

Oslo Kraft AS viser til at de har gått igjennom saken og grunnet beløpets størrelse velger de ikke å opprettholde kravet.

Oslo Kraft viser til at avtalen ble bekreftet per SMS den 13.10.16.

Oslo Kraft påpeker at det er klagers kone som har bestilt avtalen. Oslo Kraft viser til at i henhold til ekteskapsloven er det slik at ektefeller kan gjøre avtaler som påvirker husstanden, herunder strømavtaler, selv om det står i andres navn.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse.

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.4 behandler nemnda klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot en næringsdrivende som kan klages inn for Elklagenemnda. Hvorvidt forbrukeren har et reelt behov for å få avgjort saken, beror på en konkret skjønnsmessig vurdering av saken.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at innklagede frafalt alle økonomiske krav mot klager i sitt tilsvar til nemnda. Klager ville imidlertid ikke trekke sin klage for nemnda, og saken ble derfor fremlagt for nemnda i nemndsmøtet 31. august 2017. Det er ikke helt klart for nemnda hva som nå er klagers krav. Nemnda er av den oppfatning at klager ikke lenger har noe reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav. Klagen har – etter at Oslokraft i første tilsvar til nemnda frafalt alle krav – blitt grunnløs. Med hjemmel i nemndsavtalen pkt. 5.1 bokstav b avviser nemnda derfor saken fra behandling.

Nemnda avviser saken fra behandling.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda avviser saken fra behandling.

Oslo, 31. august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.