Sak: 17-420 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble inngått avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager anførte at informasjon om avtalen ble sendt i etterkant av avtaleinngåelsen til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelse mottok klager avtalevilkårene hvorav det var informert om endringene i månedsbeløp ved avtalen Strømkonto. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §1-2.

Historikk

21.04.16 – Kundeforhold opprettet.

28.09.16 – Avtale om fordelsproduktet Strømkonto.

01.10.17 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 10 437,38.

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått avtale om fordelsproduktet Strømkonto den 28.09.16. Klager sier at informasjon om avtalen ble sendt i etterkant av avtaleinngåelsen til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til.

Klager viser til at han etter ett år har negativ saldo på Strømkontoen fordi det jevne beløpet er feilberegnet. Klager anfører at det er solgt en avtale om et fast beløp per måned. Klager reagerer på at månedsbeløpet oppjusteres på kort varsel.

Klager hevder at avtalen NorgesEnergi markedsfører er villedende.

Klager avviser fakturert krav.

NorgesEnergi AS (NE) viser til at ved avtaleinngåelse mottok klager avtalevilkårene hvorav det er informert om endringer i månedsbeløp ved avtalen Strømkonto.

NE påpeker at det ble sendt varsling om endring av månedsbeløp per SMS den 02.11.16. NE påpeker også at det ble sendt varsel per epost den 27.07.17.

NE har valgt å slette kostnader knyttet til Strømkonto og sier at det ikke ville kostet klager noe ekstra. NE anfører at utestående beløp er for forbruk som klager har brukt i perioden 21.04.16 til 01.10.17.

NE opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at klager i deler av perioden var aktiv med betalingsformen Strømkonto. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder. Etter nemndas syn gjelder ikke tvisten betalingsplikt for forbrukt strøm, men faktureringsmetoden.

Klager anfører at informasjon om avtalen ble sendt til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til. Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som NorgesEnergi AS har fremlagt, inkludert lydfil med opptak av telefonsamtale hvor avtalen bestilles, at det er sendt informasjon om avtalen til den e-postadressen som klager har oppgitt.

I denne saken har NorgesEnergi AS på eget initiativ valgt å slette kostnader knyttet til Strømkonto. Utestående beløp gjelder bare forbrukt strøm. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 13. mars 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.