Sak: 17-272 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager anførte at det avgjørende for at han godtok avtalen var at det skulle være gratis strøm for februar, ikke mars. Klager mente at GNP Energy Norge AS har villedende markedsføring. GNP Energy Norge AS viste til deres avtalevilkår og påpekte at klager har blitt gjort kjent med vilkåret om bruddgebyr. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.

Historikk

28.01.17 – Kundeforhold opprettet.

31.05.17 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 200, og krever dette refundert.

Partenes anførsler

Klager ble oppring av GNP den 28.01.17 med tilbud om strømavtale. Klager sier at det avgjørende for at han godtok avtalen var at det skulle være gratis strøm for februar, ikke mars.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at GNP har villedende markedsføring.

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 200. Klager krever kr. 1 200 refundert.

GNP Energy Norge AS (GNP)viser til at klager inngikk en avtale med en gratisperiode fra 28.01.17 til 01.03.17. Fra 01.03.17 til 01.04.17 har klager fått en garantipris på strømforbruket. GNP viser til at avtalen var gratis strøm andre måned av leveransen, og er avhengig av når leveransen starter opp.

GNP viser til deres avtalevilkår og påpeker at klager er blitt gjort kjent med vilkåret om bruddgebyr.

GNP viser til klagers krav for kontraktsbrudd og anfører at klager ikke kan kreve penger når han frivillig har inngått en avtale.

GNP viser til klagers anførsel om kundebehandling og hevder at de har god kundetilfredshet. GNP viser at de har deres retningslinjer å forholde seg til.

GNP opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og eventuelt vilkårene for å gå fra avtalen, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav a, e og n.

Det er uomtvistet at klager har mottatt SMS i forbindelse med telefonsalget, hvor det fremgår at strømavtalen gir en garantipris på 39,8 øre/kWh første måned og at andre måned er det gratis strøm. Deretter opplyses det at avtalen gir strøm til forvaltningspris. Det står også at avtalen har 12 måneders avtaletid, og det er lenket til de fulle vilkårene, hvor det fremgår at det påløper et bruddgebyr på minimum kr 150 per gjenstående måned ved oppsigelse i avtaleperioden. Det er også lenket til et angrerettskjema som oppfyller angrerettlovens informasjonskrav. Klager bekreftet avtaleinngåelsen ved å svare «JA» på SMS-meldingen.

Etter nemndas syn har innklagede oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven. Nemnda er kommet til at kontraktsvilkårene må anses vedtatt og at klager må betale bruddgebyret.

I denne saken har klager inngått en avtale der det var gratis strøm andre måned av leveransen (mars). Klager ønsket imidlertid gratisperiode den første måneden (februar), og mener dette ble lovet ved telefonsalget. GNP Energy AS har valgt å imøtekomme klager ved kreditere tidligere fakturaer og gi klager en gratisperiode fra 28.01.17 til 01.03.17. Det er derfor ikke lenger uenighet om gratismåneden.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 22. mai 2018

Frode Støle, leder  

Paal Bjønnes, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.