Sak: 17-051 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet å ha blitt overfakturert. Klager krevde at Fjordkraft beregnet forbruket i henhold til avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krevde også det som er betalt for mye tilbakebetalt. Klager hevdet at det var brudd på informasjonsplikten i forbindelse med endring av avtaler. Fjordkraft AS viste til at klager ble opplyst om kombinasjonen av avtalegiro og efaktura i bestillingsøyeblikket og i vilkårene. Fjordkraft AS har tilbudt klager kompensasjon på bakgrunn av at klager føler seg lurt. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.     

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Fjordkraft særvilkår.

Historikk

20.01.14 – Etablering av kundeforhold

01.01.16 – Utstedt brev om endring av avtale.

Juni 2016 – Tilbud om kr. 200 i rabatt i Expert butikk.

Oktober 2016 – Tilbud om kr. 200 i rabatt i Expert butikk.

Krav

Klager hevder å ha blitt overfakturert. Klager krever at Fjordkraft beregner forbruket iht avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Partenes anførsler

Klager bestilte avtalen Fjordkraft Spotpris via telefon. Klager oppdaget at avtalen var endret til Enkel Innkjøpspris. Klager hevder at det foreligger brudd på informasjonsplikten ifm. endring av avtaler.

Klager viser til krav om direkte varsel ved endring av vilkår, og sier at det ikke kan være tilstrekkelig at budskapet sendes direkte til en kunde hvis det er kamuflert av uvesentlig budskap som fremstår som hovedbudskap. Klager mener at det er selskapets plikt å sørge for at det er forskjell på reklame og et viktig budskap. 

Klager viser til at han ved to anledninger i butikken Expert fikk tilbud om kr. 200 i rabatt dersom avtalen ble bundet i 3 måneder. Klager sier at det var en annen avtaletype som var om lag 5 ganger så kostbar som den de hadde. Klager hevder at det foreligger brudd på informasjonsplikten i forbindelse med salg av avtaler.

Klager hevder å ha blitt overfakturert. Klager krever at Fjordkraft beregner forbruket i henhold til avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Fjordkraft AS viser til at klager ble opplyst om kombinasjonen av avtalegiro og efaktura i bestillingsøyeblikket og i vilkårene.

Fjordkraft viser til at det ble utstedt et brev den 01.01.16 med informasjon om at avtalen ble endret fra Fjordkraft Spotpris til Enkel Innkjøpspris. Fjordkraft påpeker at klager ble informert i forkant av avtaleinngåelse, og i vilkår om kravene som lavprisavtalen Spotpris forutsetter. Fjordkraft påpeker også at krav om direkte varsling var et krav som kom i 01.01.17.

Fjordkraft viser til at klager har byttet strømavtale ved kjøp i Expert butikk ved 2 anledninger, juni 2016 og oktober 2016. Ved inngåelse av avtale, signerer kunden en papirkontrakt.

Fjordkraft hevder at også klager har et ansvar da han har undertegnet 10 fysiske kontrakter der pris og betingelser står eksplisitt.

Fjordkraft viser til at klager har 5 målere registrert på seg og at han har mottatt kr 2 000 i gavekort/rabatt på kjøp i Expert butikk. Fjordkraft anfører at rabatten kun skal utbetales 1 gang per anlegg, og sier at klager har mottatt kr 1 000 i urettmessig rabatt.

Fjordkraft har tilbudt kr 1 200 i kompensasjon på bakgrunn av at klager føler seg lurt. Fjordkraft avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klagers opprinnelige kraftleveringsavtale med Fjordkraft ble inngått 20. januar 2014, før den nye angrerettlov (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler) trådte i kraft 20. juni. 2014. Dermed er angrerettlov av 21. desember 2000 (lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted) gjeldende i dette tilfellet.

Også angrerettloven av 2000 oppstilte en rekke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse. Lovens § 7 bokstav a krevde at det gis opplysninger om "varens eller tjenestens viktigste egenskaper", og bokstav b krevde bl.a. "spesifikasjon om de enkelte elementene i totalprisen". Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har vært kunde i Fjordkraft sammenhengende fra 20. januar 2014 og frem til klagen. Han har en rekke ganger endret sin avtaletype, og dette har skjedd på ulike måter. Fjordkraft fremla i epost til nemnda 23. april 2018 en utskrift av klagers bestillingshistorikk fra sitt kundeinformasjonssystem. Ut fra denne dokumentasjonen legger nemnda til grunn at klager opprinnelig inngikk avtale per telefon med kundesenteret, slik han selv anfører. Den spesielt gunstige avtaletypen Fjordkraft Spotpris – som forutsetter både avtalegiro og efaktura – ble imidlertid inngått gjennom «Min side FK», altså på selskapets nettsider. Fjordkraft har fremlagt skjermbilder som sannsynliggjør at klager da fikk tilstrekkelig tydelig informasjon om at avtaletypen forutsetter Avtalegiro og efaktura. Det fremgår også tydelig på bestillingssiden hva som er konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene: «Dersom du ikke inngår disse betalingsavtalene innen en måned ener at første faktura er sendt, vil du i stedet få strømavtalen Garantert Innkjøpspris».

Videre legger nemnda til grunn at klager har mottatt ordrebekreftelse med avtalens vilkår. Etter nemndas syn har klager fått tilstrekkelig tydelig informasjon.

Klager oppfylte ikke vilkårene, og ble derfor etter forholdsvis lag tid overført til den dyrere avtaletypen. Før endringen ble gjennomført fikk klager skriftlig informasjon i et fakturavedlegg om at han ikke oppfylte avtalevilkårene og at han derfor ville bli overført til annen avtaletype. Klager hevder at informasjonen ble gitt sammen med informasjon som hadde reklamepreg, og at han derfor ikke kunne forventes å registrere den. Nemnda er enig i at informasjonen om endringen – som i seg selv er klar og tydelig – blir lettere å overse når den formidles på denne måten, sammen med mye annen informasjon. Sett i sammenheng med informasjonen som ble gitt ved avtaleinngåelse, må dette imidlertid anses tilstrekkelig.

Klager har også flere ganger inngått nye strømavtaler i forbindelse med kjøp av elektronikk i Expert/Power-butikker, hvor han samtidig har fått rabatt på kjøp av varer. Fjordkraft har dokumentert at det fremgår tydelig av de avtalene kunden har signert på i disse situasjonene at han her har inngått avtale med andre pris- og betalingsvilkår enn den rimeligste Fjordkraft Spotpris.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 22. mai 2018

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Paal Bjønnes, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.