Sak: 17-351 Klage vedrørende avtale – Oslo Kraft AS

Saken gjelder tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

01.07.17 – SMS-bekreftelse om strømavtalen Folkepakka.

Krav

Klager krever at Oslo Kraft beregner forbruket iht. avtale om spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen hos Oslo Kraft den 01.07.17. Klager sier at hun fikk løfter fra telefonselger om betydelig billigere strøm enn spotprisavtalen hun hadde hos Fjordkraft.

Klager hevder at hun er fakturert for ca kr. 2 700 som er mer enn det hun hadde blitt hos Fjordkraft. Klager hevder at telefonselgeren har beskrevet produktet feil. Klager anfører at en vanlig forbruker ikke vet forskjellen på prissetting med spotpris og forvaltningspris.

Klager krever at Oslo Kraft beregner forbruket iht. avtale om spotpris. Klager krever også det som er betalt for mye tilbakebetalt.

Oslo Kraft AS viser til at klager har inngått avtale på Folkepakka. Det er en forvaltningsavtale der deres forvaltere gjør innkjøp av strøm på forhånd for å sørge for billig strøm til deres kunder.

Oslo Kraft viser til SMS-bekreftelse og påpeker at det fremkommer eksplisitt at det er en forvaltningsavtale med 12 måneder avtaletid.

Oslo Kraft viser til at de har tilbud klager å endre avtale fra Folkepakka til Fastprispakken Leilighetspakka, som ville gitt klager et fast beløp på faktura per måned i henhold til klagers forventede årsforbruk.

Oslo Kraft hevder det er klagers ansvar å påse at de har lest gjennom vilkårene når de bekrefter avtalen.

Oslo Kraft viser til klagers anførsel om forskjell mellom spotavtale og forvaltningsavtale og anfører at det er mulighet å gjøre en undersøkelse om de ulike produktene før man besvarer SMS-bekreftelse.

Oslo Kraft hevder at klager er informert tilstrekkelig og mener at de har forsøkt å komme frem til en minnelig løsning. Oslo Kraft avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ble utstedt SMS-bekreftelse om strømavtalen etter avtaleinngåelse. Nemnda kan ikke se at SMS-bekreftelsen inneholder pris, avtale- eller angrerettsopplysninger. Det er heller ikke vedlagt angrerettskjema, eller gitt annen enkel tilgang til skjema på varig medium. Etter nemndas syn har selskapet ikke sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens §§ 11 og 18.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan endres (revideres) i medhold av avtaleloven § 36. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten og forvirringen som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Oslo Kraft AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer henne for den kraften hun har brukt etter ordinære spotprisvilkår. Antall forbrukte kilowattimer er ikke omstridt.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.