Sak: 17-353 Klage vedrørende avtale - krav om tilbakebetaling - Rauma Energi Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Rauma Energi Kraft AS beregner forbruket i henhold til avtale om Spot web. Klager hevdet at han har et tilgodebeløp, og krever dette tilbakebetalt med renter. Klager hevdet at han aldri har mottatt noen informasjon om avtalen eller avtalevilkår. Klager hevdet at selskapet har endret strømavtale uten å informere han. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

04.02.15 – Bestilling av strømavtale. Ordrebekreftelse per e-post utstedt klager.

20.02.15 – Velkomstbrev utstedt klager.

Krav

 Klager krever at REK beregner forbruket i henhold til avtale om Spot web. Klager hevder at han har et tilgodebeløp på kr. 3 903, og krever dette tilbakebetalt med renter. 

Partenes anførsler

Klager viser til at han bestilte strømavtalen Spot web uten påslag den 04.02.15. Klager oppdaget i etterkant at han hadde en annen strømavtale med påslag. Klager anfører at det også var innført årsgebyr.

Klager anfører at selskapet gav han et tilbud på gratis strøm i juli og august, og mener at dette var en innrømmelse av selskapet på at det var gjort en feil.

Klager hevder at han aldri har mottatt noen informasjon om avtalen eller avtalevilkår. Klager sier at han ikke har sett avtalevilkårene på selskapets nettsider i 2015 og mener at det må være ført inn på et senere tidspunkt. Klager hevder at selskapet har endret strømavtale uten å informere han.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.

Klager krever at REK beregner forbruket iht. avtale om Spot web. Klager hevder at han har et tilgodebeløp, og krever dette tilbakebetalt med renter. 

Rauma Energi Kraft AS (REK) viser til at vilkårene for strømproduktet Spot web har vært at kunden oppretter Avtalegiro samt eFaktura eller e-postfaktura. Kunder som oppfyller vilkårene beholder avtalen de har bestilt og de som ikke gjør det får en annen Spot-avtale.

REK hevder at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det er informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt at de skriver det i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. REK viser til skjermbilde av nettsiden ved bestillingstidspunktet. REK viser også til at det er sendt klager en bekreftelse på bestillingen via e-post der avtalevilkårene følger i kvitteringen.

REK tilbakeviser klagers anførsel om gratis strøm i juli og august, og anfører at det var grunnet sen saksbehandling fra deres side. REK opprettholder ikke tilbudet lenger.

REK opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Spot web, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Ved bestilling av avtalen er det en hyperlenke til avtalevilkår. Av avtalevilkårene følger det at dersom eFaktura og AvtaleGiro ikke blir opprettet vil avtalen innen en måned fra mottak av første faktura bli overført til en annen Spot-avtale.

Nemnda har først vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Nemnda har i flere tidligere saker lagt til grunn at krav om eFaktura og Avtalegiro er saklig begrunnet. Etter nemndas syn er avtalevilkårene ikke i seg selv urimelige og kan ikke settes til side etter avtaleloven § 36, se eksempelvis nemndas sak 16-146 (ELKN-2016-146).

Spørsmålet er følgelig om avtalevilkårene er kommunisert tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen til klager, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende vilkår.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger i forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 første ledd. Bestemmelsen krever at opplysningene i lovens § 8 a, e og n – herunder opplysninger om den samlede prisen for tjenesten – gis «tydelig og i fremhevet form […] umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen».

I denne saken er det på hjemmesiden til innklagede ved bestilling av avtalen henvist til krav om AvtaleGiro og eFaktura eller e-postfaktura. Konsekvensen av å ikke oppfylle dette kravet, fremgår imidlertid ikke på selve bestillingssiden. Konsekvensen får man først rede på dersom man klikker på en hyperlenke til de komplette leveringsbetingelsene. Nemnda registrerer at konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene gir vesentlige endringer i pris. Nemnda merker seg også at klager ikke blir varslet før prisendringene inntrer. Etter nemndas syn tilfredsstiller ikke dette lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysningene tydelig og i fremhevet form umiddelbart før bestillingen. Nemnda mener at Rauma Energi Kraft AS ikke har oppfylt kravet angitt i angrerettloven § 16 første ledd.

Etter avtaleinngåelse skal den næringsdrivende innen rimelig tid gi forbrukeren en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium, jf. angrerettloven § 18. I dette tilfellet har innklagede gitt klager opplysning om avtalen og dens vilkår via en hyperlenke. Spørsmålet er følgelig hvorvidt en hyperlenke kan anses som et "varig medium". Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.

Hadde vilkårene eksempelvis vært vedlagt i et dokument eller vært nedfelt i utstedt SMS, ville det vært tilstrekkelig til å oppfylle kravet i lovens § 18. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav til at informasjonen skal gis på et varig medium.

Nemnda har etter en samlet vurdering – hvor brudd på angrerettlovens informasjonskrav er et viktig moment – kommet frem til at avtalevilkårene ikke er kommunisert tilstrekkelig klart til klager i forbindelse med avtaleinngåelsen til at de kan anses vedtatt av ham. Dette gjelder spesifikt avtalevilkåret om at konsekvensen av ikke å opprette både Avtalegiro og eFaktura/e-postfaktura, er overføring til en spotavtale med påslag og fastledd. Dette vilkåret kan etter nemndas syn ikke gjøres gjeldende overfor kunden – det er ikke inngått bindende avtale om dette. Konsekvensen av nemndas syn er at klager må få medhold i at han har krav på å bli fakturert i samsvar med opprinnelige vilkår, det vil si uten påslag og fastledd.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 22. mai 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet                                             

Jon Aadland, Energi Norge             

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.