Sak: 17-359 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på faktureringen av sin strømavtale, som er fakturert med betalingstjenesten Full Kontroll. Klager stilte spørsmål ved fakturaøkningen og hevdet at han ikke har blitt varslet om den negative saldoen i betalingsavtalen. Klager avviste fakturert krav. Fjordkraft AS viste til at beløpet ble oppjustert grunnet høyere årsforbruk. Fjordkraft AS viste til at varsling skjer på hver faktura som blir utstedt. Fjordkraft AS har tilbudt å dekke halvparten av kravet som en minnelig løsning. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

17.08.16 – Avtale om betalingstjenesten Full Kontroll.

05.04.17 – Avsluttet betalingstjenesten Full Kontroll.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 13 032,59.

Partenes anførsler

Klager reagerer på faktureringen av produktet Jevn Strøm/Full Kontroll. Klager stiller spørsmål ved fakturaøkningen og hevder at han ikke har blitt varslet om den negative saldoen i betalingsavtalen.

Klager viser til en telefonsamtale med Fjordkraft og hevder at det i en telefonsamtalen ble innrømmet at Fjordkraft har gjort en feil og at fakturaen skulle annulleres.

Klager mener at selskapet må forholde seg til det som er avtalt om kr. 3 449 pr mnd.

Klager avviser fakturert krav.

Fjordkraft AS viser til at klager har i perioden 17.08.16 til 05.04.17 hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt et jevnt beløp pr. måned, beløpene settes ut fra forventet årsforbruk. Beløpet var på kr. 2 649,- pr. måned, og ble i mars 2017 oppjustert til kr. 3 449,- pr. måned grunnet høyere årsforbruk.

Fjordkraft viser til at varsling skjer på hver faktura som sendes ut.

Fjordkraft anfører at de beregner beløpet ut fra årsforbruket. Hvis det viser seg at kunden bruker mer eller mindre strøm enn forventet, justeres beløpet.

Fjordkraft har tilbudt å dekke halvparten av kravet som en minnelig løsning, men tilbudet ble avslått. Fjordkraft viser til at det fakturerte kravet både er et oppgjør på Full Kontroll samt reelt forbruk i perioden.

Fjordkraft opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. I tillegg var én av bransjerepresentantene inhabil. Nemnda – dvs. nemndsleder, én bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder fakturering.

Klager har hatt en spotprisavtale hos Fjordkraft kombinert med betalingstjenesten Full Kontroll. Denne betalingsformen innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren, som forutsetningsvis er litt høyere enn forventet forbruk i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet forbruk i vinterhalvåret. Poenget med tjenesten er å jevne ut kundens månedlige innbetalingsforpliktelse over årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Full Kontroll-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo. Nemnda bemerker at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie. Dette synes også å ha vært tilfelle i denne saken.

Klager stiller spørsmål ved fakturaøkningen og anfører at han ikke har blitt varslet om den negative saldoen i betalingsavtalen. Fjordkraft AS anfører at det månedlige beløpet ble oppjustert grunnet høyere årsforbruk enn forventet. Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som Fjordkraft AS har fremlagt, herunder ved avtalevilkårene og fakturaer, at det er gitt tilstrekkelig informasjon om betalingsavtalen til klager.

Fjordkraft AS har fremsatt et forlikstilbud om å ettergi halvparten av kravet mot kunden. Forlikstilbudet innebærer at klager ikke betaler noe vederlag for betalingstjenesten Full Kontroll, og at han slipper å betale for en andel av det målte forbruket. Nemnda oppfatter e-post fra selskapet til nemnda 25.05.18 slik at tilbudet fortsatt står ved lag, og anbefaler klager å akseptere tilbudet.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                        

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.