Sak: 17-553 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

Saken gjelder avtaleinngåelse og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-3.

Historikk

29.06.17 – Kundeforhold opprettet.

23.08.17 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 205,44.

Partenes anførsler

Klager hevder at det ikke er inngått avtale med NorgesEnergi. Klager hevder at NorgesEnergi har opprettet avtale uten hans samtykke.

Klager viser til selskapets anførsel om lydfil, og sier at han gjentatte ganger har bedt om å høre lydfilen uten hell.

Klager avviser fakturert krav på kr. 205,44.

NorgesEnergi AS (NE) viser at det ble inngått strømavtale per telefon den 09.06.17 og til at i forbindelse med avtaleinngåelsen ble det tatt et lydopptak mellom selger og klager. NE påpeker at lydfilen og SMS er en bekreftelse på inngått strømavtale.

NE viser til at strømleveransen var aktiv i perioden fra 29.06.17 til 23.08.17, og klager fikk som ny kunde gratis strøm fra 30.06.17 til 03.07.17.

NE hevder at det er gitt nødvendig informasjon til hvordan avtalen ble inngått. NE viser til at avtalen ble inngått per telefon og klager samtykket i et lydopptak og skriftlig SMS.

NE hevder at det ikke er utført feil i avtaleinngåelsen.

NE opprettholder sitt krav på kr. 99,91, og peker på at det gjelder siste del av aktiv strømleveranse fra 01.07.17 til 23.08.17.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om bindende avtale er inngått. Klager stiller seg uforstående til at det ble inngått avtale med NorgesEnergi AS. Klager anfører at han er juridisk eier av telefonnummeret som det ble inngått avtale fra, men telefonnummeret anvendes av hans sønn. NorgesEnergi AS anførte at det ble inngått strømavtale per telefon og at det i forbindelse med avtaleinngåelse ble tatt et lydopptak mellom selger og klager. NorgesEnergi AS anførte at de har handlet i god tro og med overbevisning om at de har mottatt aksept, muntlig og skriftlig, fra rett person.

Etter nemndas syn følger det klart av angrerettloven (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler), at klager kan gå fra avtalen og at betalingsforpliktelsen bortfaller.

Loven stiller i § 8 en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse. Det følger av § 8 bokstav h at det skal gis opplysning om

"at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, jf. § 20 første og annet ledd"

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at NorgesEnergi AS ikke har gitt klager slike opplysninger i forkant av avtaleinngåelsen. Det er ikke slike angrerettsopplysninger i sms-meldingen som ble sendt ut i forbindelse med salget. Selskapet har i epost til nemnda 24. april 2018 erkjent at det ikke ble registrert noen epostadresse til kunden i forbindelse med salget, og at det på grunn av en teknisk feil i kundedatabasen ikke ble sendt ut informasjon pr post. Konsekvensen av at angrerettloven § 8 bokstav h ikke er oppfylt, følger av lovens § 21 tredje ledd: angrefristen utvides med 12 måneder.

Det er heller ikke gitt opplysninger i samsvar med angrerettloven § 8 bokstav j, om at forbrukere blir ansvarlig for rimelige kostnader dersom forbrukeren ber om at en tjenesteleveranse starter opp før angrerettsperioden er utløpt.

Klager protesterte umiddelbart da han fikk første faktura fra NorgesEnergi, og ga utvetydig uttrykk for at han mente han aldri har inngått noen avtale med selskapet. Dette må likestilles med utøvelse av angrerett, og skjedde innenfor den utvidede angrefristen.

Det følger av angrerettloven § 26 andre ledd at forbrukeren ikke har betalingsplikt i situasjoner hvor «den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav h og j».

Nemnda anbefaler på denne bakgrunn at klager gis medhold. Han har etter loven ikke betalingsplikt for strømmen som NorgesEnergi har levert.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.