Sak: 17-566 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde i LOS AS. Klager viste til en prissammenligning. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at salgsverifiseringen og bekreftelsesmeldingen var i henhold til deres avtalevilkår og retningslinjer. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS egenutviklede vilkår.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 800 per måler.

Partenes anførsler

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig og avviser krav om bruddgebyr.

Klager hevder at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde i LOS AS, i tillegg til gratis strøm for 1 måned.

Klager viser til en sammenligning av prisene hos GNP og LOS og hevder at han er blitt villedet og feilinformert. 

GNP Energy AS (GNP) hevder at klager har fått tilstrekkelig informasjon at salget er gjennomgått.

GNP hevder at salgsverifiseringen og bekreftelsesmeldingen er i henhold til deres avtalevilkår og retningslinjer.

GNP anfører at klager er gitt en garantipris første måned, og gratis strøm andre måned til klagers alle 4 målere. GNP viser til at den ene av klagers målere er inaktiv etter 02.02.18 og hevder at dette er et brudd på inngått avtale

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr. 

Etter nemndas syn følger det av angrerettloven (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler), at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Hvorvidt bindende avtale er inngått i denne saken, beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante. Et sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger.

Slik saken er opplyst og dokumentert, herunder ved lydfil med opptak av telefonsamtalen med tilbud om strømavtale, legger nemnda til grunn at GNP i telefonsamtalen har presentert et annet produkt med andre egenskaper, blant annet annen pris, som ikke samsvarer med det klager har mottatt.

I dette tilfellet har klager først hatt en ordinær spotprisavtale hos LOS AS. Deretter har klager inngått en forvaltningsavtale med GNP. Klager har anført at han i telefonsamtalen med selgeren fra GNP fikk konkret informasjon om at avtalen var rimeligere enn den avtalen han hadde hos LOS AS. Innklagede har ikke bestridt dette. Det er rimelig å anta at lavere pris var en forutsetning for klagers aksept. Klager har i ettertid sett at GNPs forvaltningsavtale gir vesentlig høyere priser enn spotprisavtalen han hadde før. Han har i korrespondanse i saken gitt konkrete talleksempler som viser nesten dobbelt så høy kilowattimepris hos GNP og et fastbeløp på 49 kr/mnd som han ikke hadde hos LOS. Dette er heller ikke bestridt fra GNPs side, og nemnda legger til grunn at klagers fremstilling er riktig.

GNP har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. Den lydfilen GNP har fremlagt, inneholder bare avslutningen av samtalen med klager, til tross for at klager har bedt om at hele samtalen fremlegges. Etter nemndas syn har ikke GNP sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h er oppfylt, jf også lovens § 7 om at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt.

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke kan anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av mangelfull informasjon om angrerett og angreskjema er at angrefristen utvides med 12 måneder, jf. lovens § 21 tredje ledd.

Nemnda bemerker at GNP Energy AS med fordel kunne gitt en mer detaljert og grundigere forklaring i sitt tilsvar.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 28. august 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.