Sak: 17-609 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det var en forutsetning for å inngå avtalen at han fikk nettleie og kraft på en faktura. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til transkripsjon av telefonsamtalen ved avtaleinngåelse og påpekte at det fremkommer at klager ble informert om at alt vil komme på en faktura når det er klart i hans område. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.      

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS sine egenutviklede vilkår.

Historikk

05.10.17 – Kundeforhold opprettet. Bekreftelsesmelding om strømavtale. 

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr pålydende kr. 1 800.

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av GNP Energy AS den 05.10.17 med tilbud om strømavtale. Klager hevder at det i telefonsamtalen ble opplyst at det var en forutsetning for å inngå avtalen at han fikk nettleie og kraft på en faktura. Klager mener at avtalen ble solgt på falske premisser.

Klager stiller spørsmål ved at han er fakturert som privatkunde et bruddgebyr med mva.

Klager viser til praksis i Elklagenemnda sak 16-331 og påpeker at denne saken har likhetstrekk med nemndas vurderinger om avtaleinngåelse og varig medium etter angrerettloven.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.

Klager avviser krav om bruddgebyr.

GNP Energy AS (GNP) viser til transkripsjon av telefonsamtalen ved avtaleinngåelse og påpeker at det fremkommer at klager blir informert om at alt vil komme på en faktura når det er klart i hans område.

GNP viser til klagers anførsel om angrerett og viser til at angrerettskjema er tilsendt klager. GNP påpeker at de ikke har mottatt noen form for anger fra klager, verken per brev eller telefon.

GNP hevder at alt er informert korrekt i henhold til avtale og avtalevilkår.

GNP opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Hvorvidt bindende avtale er inngått i denne saken, beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante.

Et sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8.

Klager anfører at det var en forutsetning for avtalen at GNP fakturerer nettleie og kraft på én faktura, og at han ble lovet dette i telefonsamtalen. 

GNP Energy AS har opplyst til nemnda at de er i kontakt med flere nettselskaper om samfakturering og at selskapet forsøker å få dette til med samtlige netteiere i Norge. Samfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleie til kraftleverandøren, som så sender kunden en samlet faktura for nettleie og forbruk av elektrisk energi.

GNP har fremlagt lydopptak fra telefonsamtalen mellom GNPs selger og klager. Lydopptaket viser at selgeren opplyste at klager «vil jo fremdeles motta faktura fra din lokale netteier, og få strømforbruket fra Oslo Kraft [nå GNP], og når vi kan tilby samfakturering vil du også få det».

Det er ikke fremlagt noe fullstendig lydopptak av samtalen, kun oppsummeringen til slutt. Det er derfor usikkert hva som ble sagt om dette tidligere i samtalen. Det er imidlertid på det rene at GNP ga den konkrete opplysningen avslutningsvis i telefonsamtalen at klager ville få to fakturaer – én fra nettselskapet og én fra strømleverandøren.

GNP har også fremlagt kopi av den SMS-meldingen som ble sendt klager underveis i telefonsamtalen, og som klager besvarte med «Ja». I meldingen er det lenke til avtalevilkår og angrerettskjema. Opplysningene i angrerettsskjemaet tilfredsstiller lovens krav. Det er også opplyst i selve SMS-meldingen at avtalen har 12 måneders avtaletid. 

Nemnda legger på denne bakgrunn til grunn at GNP har informert om at samfakturering kan komme i fremtiden, men ikke gitt noe løfte om at klager skulle få det. Etter nemndas syn har innklagede oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven § 8.

Etter en konkret helhetsvurdering anbefaler nemnda at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.