Sak: 17-611 Klage vedrørende tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff - Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 1992 til 2017. Klager viste til at det ble oppdaget i forbindelse med målerbytte at han var registrert med feil hovedsikring. Klager viste til at det ikke har blitt foretatt noen endringer på det elektriske anlegget siden overtakelse i 1992. Klager mente at Eidsiva Nett AS burde ha oppdaget feilen ved målerbytte i 2009. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterbetaling/godskriving etter tariffendring.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk

1992 – Installasjon av anlegg. Installatørmelding utstedt.

19.11.09 – Målerbytte.

04.09.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 1992 til 2017 inklusiv renter.

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble oppdaget i forbindelse med målerbytte den 04.09.17 at han var registrert med feil hovedsikring. Klager viser til at det ikke har blitt foretatt noen endringer på det elektriske anlegget siden overtakelse i 1992.

Klager mener at Eidsiva burde ha oppdaget feilen ved målerbytte den 19.11.09.

Klager krever å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 1992 til 2017 inklusiv renter. Klager har fått tilbakebetalt for perioden 01.09.14 til 01.09.17 uten renter.

Eidsiva Nett AS (EN) viser til at ved opprettelse av anlegget i 1992 ble det registrert at overbelastningsvern var 3x50A, 230V. I forbindelse med målerbytte den 04.09.17 ble det registrert at hovedsikringen som er montert er 3x35A, 230V. EN viser til at kunden har blitt avregnet for overbelastningsvern lik 3x50A, mens han skulle blitt avregnet for overbelastningsvern lik 3x35A.

EN viser til at det er lagt ved informasjon til nettleiefakturen, der kundene blir oppfordret til å kontrollere om hovedsikringen/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for.

EN viser til kunden også har en undersøkelsesplikt og således burde ha tatt kontakt med nettselskapet ved uklarhet vedrørende sikringsstørrelse og nettariff.

EN viser til at målerbytte den 19.11.09 skyldtes at måleren klager hadde var en del av en produktgruppe som ble underkjent i forbindelse med stikkprøvekontroll forlangt av Justisvesenet. EN viser til at det ikke er rutine for å kontrollere det elektriske anlegget ved målerbytte.

EN mener at på bakgrunn av installatørmelding fra 1992 og informasjon til klager om kontroll av tariff ikke er pliktig til å refundere differansen mellom de to aktuelle tariffene utover de siste 3 årene. EN avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder etterbetaling/godskriving etter tariffendring.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 skal nettselskapet godskrive nettkunden for enhver avregningsfeil fra feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. foreldelsesloven § 2.

Det er uomtvistet at klager har betalt for høy nettleie fra 1992 til 2017 som følge av at nettselskapet har avregnet med uriktig tariff. Nemnda legger til grunn at dette utgjør en avregningsfeil som er regulert av nettleieavtalen § 6-5, og denne bestemmelsen gir klager krav på tilbakebetaling for tre år. Når det gjelder korrigering i favør av kunden (tilbakebetaling) er bestemmelsen helt objektiv.

Eidsiva Nett AS har refundert differansen mellom de to aktuelle tariffene for de siste tre årene. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at han ble avregnet med uriktig tariff, jf. foreldelsesloven § 10 nr 1. I aktsomhetsvurderingen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representant, legger til grunn at nettselskapet har informert klager grundig ved en rekke utsendelser opp gjennom årene om at det er viktig å sjekke om man har riktig nettleie, og at det er sammenheng mellom hovedsikringens størrelse og tarifferingen. Flertallet mener at klager har en undersøkelsesplikt og burde ha tatt kontakt med nettselskapet ved uklarhet vedrørende sikringsstørrelse og nettariff. Selskapet har også oppfordret kunder til å ta kontakt og få veiledning hvis de er usikre. Flertallet mener derfor at klager burde ha oppdaget tidligere at han ble avregnet med uriktig tariff. Flertallet legger til grunn at klager ikke kan kreve tilbakebetaling utover tre år. Vilkårene for tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr 1 er etter flertallets syn ikke oppfylt.

Nemndas mindretall, forbrukeres representant, finner at klager ikke burde ha forstått at han selv måtte sjekke sikringsstørrelsen og sammenholde dette med tariffen som sto oppført på nettleiefakturaene. Mindretallet mener at flertallet bygger på en aktsomhetsnorm som er for streng. Mindretallet mener at klager har vært aktsom og legger til grunn at klager ikke burde ha oppdaget tidligere at han ble avregnet med uriktig tariff. Etter mindretallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr 1 oppfylt.

På bakgrunn av flertallets vurdering anbefaler nemnda at klager ikke gis medhold.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 22. mai 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.