Sak: 18-065 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav og avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at hun ble tilbudt en annen strømavtale enn den som ble inngått. Klager påpekte at samfakturering var en forutsetning for å inngå avtalen. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og bekreftelses-SMS og hevdet at salget var gjort i henhold til deres retningslinjer. GNP Energy AS hevdet at inngått avtale var gyldig og opprettholdt sitt krav. Nemnda kom til at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr og at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til ordinære spotprisavtalevilkår. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.

Krav

Klager avviser fakturerte krav på kr. 2 242,15 og avviser krav om bruddgebyr.

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av GNP den 18.12.17 med tilbud om strømavtale. Klager hevder at det i telefonsamtalen ble tilbudt en annen strømavtale enn den som ble levert.

Klager viser til bekreftelses-SMSen og anfører at den ikke informerer om avtalen.

Klager viser til selskapets opplysning om samfakturering og anfører at det ble opplyst i telefonsamtalen at GNP har et pågående samarbeid med Eidsiva Nett AS og at han vil motta nettleie og kraft på en faktura. Klager påpeker at dette var forutsetningen for å inngå avtalen.

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig. Klager avviser fakturert krav og avviser krav om bruddgebyr.

GNP Energy AS (GNP) viser til salgsverifiseringen og bekreftelses-SMS og hevder at salget er gjort i henhold til deres retningslinjer.

GNP anfører at det er informert til klager at samfakturering med Eidsiva Nett AS vil skje når dette er klart i det klagers område.

GNP viser til bekreftelses-SMS med avtalens vilkår.

GNP hevder at inngått avtale er gyldig og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Klager anfører at avtalen er ugyldig da det var en forutsetning for avtalen at GNP Energy AS fakturerer nettleie og kraft på én faktura, og at hun ble lovet dette i telefonsamtalen. GNP på sin side bestrider at noen slik forutsetning lå til grunn for klagers beslutning.

GNP Energy AS har opplyst til nemnda at de er i kontakt med flere nettselskaper om samfakturering og at selskapet forsøker å få dette til med samtlige netteiere i Norge. Samfakturering innebærer at kraftleverandøren sender krav til kundene på både kraft og nettleie på samme faktura.  

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager den 15.02.18 ba om lydopptak av telefonsamtalen mellom GNPs selger og klager. GNP Energy AS har ikke fremlagt lydopptaket til klager eller til Elklagenemnda. GNP Energy AS har i e-post av 15.02.18 ovenfor klager anført at klager ikke har krav om å få lydfilen. Videre har GNP Energy AS ovenfor Elklagenemndas sekretariat anført at selskapet har rutine hvor lydopptak oppbevares i 6 måneder, og at det er årsaken til at dette lydopptaket er fjernet fra deres systemer.

I dette tilfellet har klager kontaktet GNP Energy AS med innsigelser på avtalen og bedt om lydopptaket før lydopptaket ble fjernet fra GNP Energy AS sine systemer. Nemnda er av den oppfatning at dersom det har kommet innsigelser om avtaleinngåelsen før utløpet av oppbevaringstiden for lydopptaket, bør lydopptaket ikke slettes.

I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandøren bevisbyrden for at opplysningsplikten er overholdt, og er den nærmeste til å sikre notoritet. Når leverandøren velger å slette beviset vitende om forbrukers innsigelse fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over leverandøren. Konsekvensen er etter nemndas syn at bindende avtale ikke anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Klager må derfor å betale for de kilowattimene som er forbrukt. Etter nemndas syn vil dette være oppfylt ved at GNP Energy AS fakturerer for forbruket i henhold til ordinære spotprisavtalevilkår.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr og at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til ordinære spotprisavtalevilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. november 2018     

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt