Sak: 18-075 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være kr. 2 500 rimeligere enn avtalen han hadde i LOS AS. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har ikke GNP Energy AS sannsynliggjort at opplysningsplikten er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.

Historikk

16.01.18 – Kundeforhold opprettet.

26.02.18 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr.

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av GNP den 16.01.18 med tilbud om strømavtale.

Klager hevder at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være kr 2 500 rimeligere enn avtalen han hadde i LOS AS, i tillegg til gratis strøm for 1 måned.

Klager anfører at GNP opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS. Klager anfører også at GNP opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet slik at han vil motta nettleie og kraft på en faktura.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at GNP har hatt villedende markedsføring.

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig. Klager avviser krav om bruddgebyr.

GNP Energy AS (GNP) viser til salgsverifisering og hevder at avtalen er gyldig. GNP viser til at bekreftelses-SMS er oversendt klager.

GNP viser til klagers anførsel om samfakturering og hevder at klager ble informert om at han fortsatt vil motta faktura fra sin lokale netteier og strømfaktura fra GNP. 

GNP opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Hvorvidt bindende avtale er inngått i denne saken, beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante. Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger.

Slik saken er opplyst, herunder ved lydfil med opptak av telefonsamtalen med tilbud om strømavtale, legger nemnda til grunn at GNP i telefonsamtalen har presentert et annet produkt med andre egenskaper, blant annet annen pris, som ikke samsvarer med det klager har mottatt.

Klager har anført at han i telefonsamtalen med selgeren fra GNP fikk konkret informasjon om at avtalen var rimeligere enn den avtalen han hadde hos LOS AS. Innklagede har ikke bestridt dette, og det er etter nemndas syn  rimelig å anta at lavere pris var en forutsetning for klagers aksept.

GNP har heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. Den lydfilen GNP har fremlagt, inneholder bare avslutningen av samtalen med klager, og er ikke egnet til å opplyse sakens tvistepunkter. Etter nemndas syn har ikke GNP sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h er oppfylt, jf også lovens § 7 om at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt.

Konsekvensen av ovennevnte er at det foreligger klare holdepunkter for at forbrukerens forutsetninger for kjøpet ikke er oppfylt, samt at det foreligger brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold. Konsekvensen av mangelfull informasjon om angrerett og angreskjema er at angrefristen utvides med 12 måneder, jf. lovens § 21 tredje ledd. Følgen av dette er etter nemndas syn at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Nemndas konklusjon er at gyldig kraftleveringsavtale ikke er inngått.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. november 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt