Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk

15.01.13 – Kundeforhold opprettet. 

25.09.18 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 5 110,30 og krever at selskapet må forholde seg til det som er avtalt.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på faktureringen av strømavtalen. Klager hevder at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viser til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen.  

Klager påpeker at det har vært en økning i strømpris på ca 10 000 kr på ett år til tross for at forbruksmønsteret har vært det samme.  

Klager mener at selskapet enten har hatt villedende markedsføring eller så er inngått avtale om prisgaranti ikke overholdt.  

Klager avviser fakturert krav og krever at selskapet må forholde seg til det som er avtalt.  

Trøndelag Kraft AS (TK) viser til at klager har i perioden 15.03.13 til 25.09.18 hatt strømavtalen SAS Garantert Fornøyd med betalingstjenesten Full Kontroll. Avtalen er en standard variabel avtale. Gjennom avtalen hadde klager en prisgaranti hvor avtalen skulle være blant de fem billigste strømavtalene av typen standard variabel.  

TK viser til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt ett jevnt beløp per måned. Beløpene settes ut ifra forventet årsforbruk.  

TK anfører at det ble oppgitt ved utgangen av 2016 at klager hadde et forventet årsforbruk på 24 675 kWh. Klagers fastbeløp ble satt til 1 699 kr. I ettertid viste det seg at klager hadde et årsforbruk som var høyere enn forventet. Dette, sammen med økte strømpriser, førte til at klager opparbeidet seg en negativ saldo. Det månedlige fastbeløpet ble justert til 3 049 kr den 03.01.18. Månedlige fastbeløpet ble ytterligere oppjustert til 3 649 kr den 07.06.18 da negativ saldo hadde økt.  

TK viser til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS.  

TK opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.

Klager har hatt en variabelavtale, kalt SAS Garantert Fornøyd, kombinert med betalingstjenesten Full Kontroll. Gjennom strømavtalen hadde klager en prisgaranti hvor avtalen skulle være blant de fem billigste strømavtalene av typen standard variabel. Videre legger nemnda til grunn at betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en slags konto hos strømleverandøren, som forutsetningsvis er litt høyere enn forventet forbruk i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet forbruk i vinterhalvåret. Poenget med tjenesten er å jevne ut kundens månedlige innbetalingsforpliktelse over årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Full Kontroll-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo.

Slik denne saken er opplyst, kan ikke nemnda se at Trøndelag Kraft AS har fremlagt dokumentasjon på en rimelig forbrukervennlig og forståelig måte som viser at prisgarantien er overholdt. Uttalelsen er etter nemndas oppfatning for lite konkret og forbeholden til at den kan sies å dokumentere påstanden om å være blant fem billigste variabelavtalene. Den bekrefter ikke at Trøndelag Krafts pris til klager har vært blant de fem rimeligste av de 20 største leverandørene av standard variabel kraftpris, og gir heller ikke innsyn i hvordan Trøndelag Kraft beregner sin pris eller hvordan den sammenlignes med andre leverandørers priser.

I dette tilfellet legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Klager må derfor kunne bli fri fra avtalen ved å betale for de kilowattimene som er forbrukt. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Trøndelag Kraft krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer klager for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår.

Nemnda bemerker at kombinasjonen av strømavtale med prisgaranti i kombinasjon med såkalte «full kontroll»betalingstjenester, kan virke forvirrende for forbrukerne.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                        

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.