Sak: 18-070 Klage vedrørende avtale – Fortum Markets AS

Saken gjaldt tvist om avtalevilkår. Klager krevde at Fortum Markets AS beregnet forbruket i henhold til avtale om eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevdet at han hadde et tilgodebeløp på kr. 5 792. Klager anførte at selskapets varsel om prisendring ikke er tilstrekkelig. Fortum Markets AS anførte at prisendringer er varslet via flere fakturaer. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder tvist om avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk

15.11.11 – Kundeforhold opprettet. Avtalen "eSpot kampanje" inngått. 

Krav 

Klager krever at Fortum beregner forbruket i henhold til avtale eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevder at han har et tilgodebeløp på kr. 5 792.  

Partenes anførsler

Klager bestilte avtalen eSpot Kampanje den 15.11.11. Da var det avtale om påslag på 0,5 øre kWh. Klager byttet strømavtale den 01.07.17 og oppdaget da at påslaget var endret til 6,35 øre kWh. Klager reagerer på selskapets varsling av endringer ved avtalen. 

Klager hevder at avtalen ble bestilt på en side som sammenlignet strømpriser og ikke via selskapets nettside. 

Klager viser til at han har e-faktura og avtalegiro. Klager anfører at det ikke er mulig å se påslaget på fakturaen, og at det derfor ikke er mulig å kontrollere prisen.  

Klager hevder at selskapet varsel om prisendring er vanskelige å oppdage da varselet står i en liten tekst tilfeldig på fakturaen. Klager peker på at prisendringene også kun følger av den ene fakturaen når endringen faktisk skjer. Klager mener at selskapets varsling ved faktura ikke er tilstrekkelig.  

Klager krever at Fortum beregner forbruket i henhold til avtale eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevder at han har et tilgodebeløp på kr. 5 792.  

Fortum Markets AS (Fortum) viser til kvittering som er sendt klager etter utført bestilling den 15.11.11. For at en bestilling skal kunne fullføres må kunden godkjenne å ha lest og godtatt vilkårene.  

Fortum anfører at prisendringer er varslet via flere fakturaer. Fortum påpeker at årsaken til at de benytter fakturaen til direkte varsel er at ikke alle kunder har oppgitt telefonnummer eller e-postadresse, men alle kunder mottar en faktura.  

Fortum viser til at klager allerede hadde en løpende strømavtale hos Fortum da han bestilte avtalen eSpot Kampanje. Fortum viser til at velkomstbrev med standardvilkår ikke blir utstedt på nytt når kunden allerede har en eksisterende avtale. Informasjon om ny avtale kom frem av daværende bestillingsskjema på deres nettside.  

Fortum opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtalevilkår, herunder hvorvidt prisvarsel på innklagedes fakturaer er gyldig.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale med Fortum Markets AS før den nye kraftleveringsavtalen ble tatt i bruk. Da avtalen ble inngått var det et påslag på 0,5 øre kWh. Videre legger nemnda til grunn at Fortum Markets AS har varslet om prisendringer via deres fakturaer.

Fortum Markets AS benytter Energi Norges standardkontrakter. Standard kraftleveringsavtale 2007 er en bransjestandard fremforhandlet av energibedriftenes organisasjoner på den ene siden og Forbrukerombudet på den andre siden. Standardvilkårene representerer balanserte vilkår som kraftbransjen og organet for beskyttelse av forbrukerinteresser har blitt enige om. Det er i 2016 fremforhandlet nye standardvilkår for kraftleveringsavtaler, som ble tatt i bruk fra 2017. Både de gamle og de nye standardvilkårene for kraftleveringsavtaler krever at slike prisendringer som det er tale om i denne saken varsles direkte til kunden, på en av flere mulige måter. Nemnda er av den oppfatning at varsling ved informasjon på utstedte fakturaer er tilstrekkelig etter gamle standardvilkår, men imidlertid ikke tilstrekkelig etter nye standardvilkår.

I henhold til den nye kraftleveringsavtalen § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside.

I dette tilfellet har Fortum Markets AS varslet om prisendringer via utstedte fakturaer fra kundeforholdet ble opprettet. Etter nemndas syn har Fortum Market AS varslet om prisendringer tilstrekkelig fra kundeforhold ble opprettet og til og med 31.12.16 i medhold av den gamle standardavtalen. Fra og med 01.01.17 har Fortum Markets AS ikke oppfylt vilkårene i henhold til den nye standardavtalen. Varsling ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider eller fakturaer er ikke tilstrekkelig.

Nemnda er av den oppfatning at dersom Fortum Markets AS har endret prispåslaget fra 01.01.17 til 01.07.17, er prisendringen ikke rettmessig. Nemndas konklusjon er at Fortum Markets AS må kreditere endring av prispåslag i perioden 01.01.17 til 01.07.17.

Nemndas anbefaler at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.