Sak: 18-096 Klage vedrørende avtale – Akraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Akraft AS var ugyldig og krevde at han skulle bli satt på spotprisavtale. Klager viste til at det ikke var bindingstid når han bestilte avtalen. Akraft AS pekte på at klager i e-posten ble anbefalt videre avtaletid etter prøvestrømsperioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Akraft AS egenutviklede særvilkår. 

Historikk

26.07.17 – Klager bestilte strømavtalen Prøvestrøm.   

07.08.17 – Kundeforhold opprettet.  

08.08.17 – Velkomstbrev.   

Krav

Klager hevder at avtalen med Akraft AS er ugyldig og krever at han skal bli satt på spotprisavtale fra 20.01.18. 

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Prøvestrøm via Akraft sin hjemmeside den 26.07.17. 

Klager viser til at det ikke var bindingstid når han bestilte avtalen. Det stod heller ingenting om bindingstid på selskapets hjemmeside.  

Klager anfører at Akraft har satt han over på den dyreste strømavtalen med bindingstid etter prøvestrømperioden. Klager påpeker at det var avtalt at han skulle bli satt på en gunstig avtale og dette er ikke tilfellet.  

Klager hevder at avtalen med Akraft AS er ugyldig og krever at han skal bli satt på spotprisavtale fra 20.01.18. 

Akraft AS (Akraft) viser til at det ble utstedt en e-post med anbefaling til klager den 22.09.17. Akraft peker på at klager i e-posten ble anbefalt videre avtaletid etter prøvestrømperioden, samt informert om at dersom klager ikke ønsker tilbudet skal Akraft kontaktes. Da klager ikke svarte på denne e-posten ble klager automatisk satt på den anbefalte avtalen.  

Akraft opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale, kalt Prøvestrøm. Videre legger nemnda til grunn at klager har mottatt velkomstbrev med avtalevilkårene ved avtaleinngåelsen.

Produktet "Prøvestrøm" har ikke noen bindingstid, samtidig som konsekvens av å inngå avtale om "Prøvestrøm" er at man etter to måneder får et tilbud om et produkt som har både bindingstid og avbestillingsgebyr, som man etter Akrafts vilkår blir bundet av hvis man ikke aktivt velger det bort.

Klager har anført at det var avtalt at han skulle bli satt på en gunstig avtale. Nemnda legger i denne vurderingen særlig vekt på at Akraft AS har sendt klager en e-post med informasjon om at produktet "Prøvestrøm" vil bli avsluttet, anbefalt en strømavtale, samt opplyst at klager vil bli satt over på den anbefalte strømavtalen dersom klager ikke foretar seg noe aktivt. Nemnda er av den oppfatning at det fremgår klart av både produktets navn og Akrafts vilkår at produktet er en midlertidig avtale. Etter nemndas syn er vilkårene kommunisert tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen til klager, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende for klager.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.