Sak: 18-158 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager viste til at hun hadde en avtale om fast lavpris per måned og mente at selskapet måtte forholde seg til det som var avtalt. Trondheim Kraft AS viste til at klager har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt ett jevnt beløp per måned, beløpene settes ut i fra forventet årsforbruk. Trondheim Kraft AS viste til at beløpet ble oppjustert, da årsforbruket endret seg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

26.02.14 – Avtale om betalingstjenesten Full Kontroll.

25.04.18 – Avsluttet betalingstjenesten Full Kontroll.

Krav

Klager avviser fakturert sluttavregning på kr. 6 560,16.

Partenes anførsler

Klager reagerer på faktureringen av strømavtalen Full Kontroll. Klager stiller spørsmål ved fakturaøkningen. Klager sier at det har vært en økning på strømprisene på ca 100 % fra 2015.

Klager viser til at hun hadde en avtale om fast lavpris på kr. 499 per måned og mener at selskapet må forholde seg til det som er avtalt.

Klager avviser fakturering av kr. 1 499 per måned. Klager krever at hun skal bli fakturert for kr. 499 per måned.

Klager avviser fakturert sluttavregning.

Trondheim Kraft AS (TK) viser til at klager har i perioden 26.02.14 til 25.04.18 hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt ett jevnt beløp per måned, beløpene settes ut i fra forventet årsforbruk.

TK viser til at da klager startet med betalingstjenesten var beløpet satt til kr. 599. Den 26.03.15 ble beløpet oppjustert til kr. 649, da årsforbruket endret seg. TK startet med gjennomfakturering den 01.01.16, og klagers beløp ble derfor oppjustert til kr. 749. April 2017 ble beløpet oppjustert til 999, da klager hadde en minussaldo. I oktober 2017 ble beløpet oppjustert til kr. 1299 og i april 2018 til kr. 1499. Dette skyldes minussaldoen.

TK anfører at de beregner beløpet ut fra årsforbruket. Hvis det viser seg at kunden bruker mer eller mindre strøm enn forventet, justeres beløpet.

TK viser til at saldoen fremgår på alle fakturaer som sendes ut. TK viser til at årsaken til at beløpet blir justert er at klager skal kunne klare å nedbetale den negative saldoen.

TK opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering.

Klager har hatt en strømavtale med betalingstjenesten Full Kontroll. Denne betalingsformen innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren, som forutsetningsvis er litt høyere enn forventet forbruk i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet forbruk i vinterhalvåret. Poenget med tjenesten er å jevne ut kundens månedlige innbetalingsforpliktelse over årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Full Kontroll-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo. Nemnda bemerker at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie. Dette synes også å ha vært tilfelle i denne saken. 

Klager stiller spørsmål ved fakturaøkningen. Trondheim Kraft AS anfører at det månedlige beløpet ble oppjustert grunnet høyere årsforbruk enn forventet. Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som Trondheim Kraft AS har fremlagt, herunder ved avtalevilkårene og fakturaer, at det er gitt tilstrekkelig informasjon om betalingsavtalen til klager.

Nemnda har etter sin gjennomgang av saken ikke funnet noen feil ved faktureringen, og klager er ansvarlig for fakturaen. Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo 21.januar 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge