Sak: 18-200 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at opprinnelig avtale gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det ble inngått spotavtale kampanje med lavere kWh-pris enn det som var fakturert. Klager hevdet også at krav om bruddgebyr var urettmessig. Klager hevdet at han ikke har fått informasjon om bruddgebyr ved avtaleinngåelsen. Lærdal Energi AS opprettholder sitt krav. Lærdal Energi AS anførte at klager selv har bestilt en spotavtale med 2 måneders avtaletid og påpekte at dette fremgår av avtalevilkårene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk  

13.01.18 – Klager bestilte strømavtale. Bestillingsbekreftelse utstedt.  

19.03.18 – Kundeforhold avsluttet. 

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 2 012,10. Klager krever at opprinnelig avtale gjelder for hele avtaleperioden.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Spot Kampanje fra Lærdal Energi AS den 13.01.18. 

Klager hevder at det ble inngått spot avtale kampanje med lavere kWh-pris enn det som er fakturert. Klager mener at i henhold til avtalen så skulle gebyrer og elsertifikater subsidieres i 2 måneder. Klager hevder at fakturert pris på 56,80 øre/kWh er feil.  

Klager hevder også at krav om bruddgebyr på kr. 200 er urettmessig. Klager hevder at han ikke har fått informasjon om bruddgebyr ved avtaleinngåelsen.  

Klager hevder at selskapet har hatt villedende markedsføring.  

Klager avviser fakturert krav. Klager krever at opprinnelig avtale gjelder for hele avtaleperioden. 

Lærdal Energi AS (LE) anfører at klager selv har bestilt en spotavtale den 13.01.18. LE viser til at spotavtalen hadde 2 måneders avtaletid og påpeker at dette fremgår av avtalevilkårene. Når klager avsluttet avtalen med LE, var det fremdeles 10 dager igjen av avtaletiden.  

LE viser til at spotavtalen ikke har noen avtalt kWh pris, strømprisen som blir levert er timesvegd gjennomsnittlig spotpris. LE viser til at kWh påslaget på 4,5 øre og månedsgebyret på kr. 39 er klager ikke blitt belastet for.  

LE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken 

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale, kalt Spot Kampanje. Videre legger nemnda til grunn at klager har mottatt bestillingsbekreftelse med avtalevilkårene. 

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og eventuelt vilkårene for å gå fra avtalen, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav a, e og n.  

Klager har anført at han ikke har fått opplysninger om bindingstid eller bruddgebyr. Nemnda legger i denne vurderingen særlig vekt på at innklagede har sendt klager en bestillingsbekreftelse hvor det fremgår at produktet "Spot Kampanje" har en gebyrfri spotpris i to måneder og en avtaletid på to måneder. Videre fremgår det av bestillingsbekreftelsen at etter kampanjen gjelder ordinære vilkår for produktet 

Etter nemndas syn har innklagede oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven. Nemnda er derfor kommet til at vilkårene er vedtattog at klager må betale bruddgebyret. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 16. desember 2019 


Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.